Raşid Meredow Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministri bilen duşuşdy

  • 24.01.2024 14:53
  • 3087
Raşid Meredow Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministri bilen duşuşdy

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministri Ken Saýto bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge bolan gyzyklanmany beýan etdiler diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşykda himiýa zawodlarynyň, gaz turbinaly elektrik stansiýalaryň gurluşygy, şeýle-de tehnikanyň we awto ulaglaryň getirilmegi boýunça bilelikdäki taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi barada nygtaldy. Ozal gazanylan üstünlikler bilen birlikde, taraplar energetika geçişi, ilkinji nobatda, wodorodyň önümçiligi we daşalmagy bilen bagly hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleriniň peýdalanylmagyna taýýardygyny bellediler.
Şeýle-de, “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” Dialogynyň çäklerinde nobatdaky energetika ykdysadyýeti boýunça Ministrler maslahatynyň geçirilmegine, dekarbonizasiýa boýunça Ýol kartasynyň taýýarlanylmagyna, bilelikdäki karz beriş guralynyň (Joint Crediting Mechanism - JCM),söwda gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen elektron söwdasynyň ulgamynyň ornaşdyrylmagyna, wodorodyň önümçiligi we daşalmagy bilen bagly tehnologiýalar babatynda bilelikdäki işleriň alnyp barylmagyna degişli bolan meselelere üns çekildi. Bu başlangyçlar Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysadyýet, söwda, senagat, energetika we beýleki geljegi uly bolan ugurlardaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilendir.
Duşuşygyň jemleri boýunça taraplar degişli ugurdaky taslamalary we başlangyçlary işjeňleşdirmäge gönükdirilen resminamalaryň toplumyna gol çekdiler.


düýn 22:20
10446

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

düýn 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...