Raşid Meredow ýapon hökümetiniň Baş sekretary bilen duşuşdy

  • 23.01.2024 11:47
  • 2586
Raşid Meredow ýapon hökümetiniň Baş sekretary bilen duşuşdy

22-nji ýanwarda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Tokio şäherine iş saparynyň çäklerinde Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň Baş sekretary Ýosimasa Haýasi bilen duşuşdy. Bu barada Ýaponiýanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.

Haýasi türkmen diplomatyny Ýaponiýada mähirli garşy alyp, Noto ýarymadasynda bolup geçen ýertitremesine Türkmenistanyň bildiren gynanjyna minnetdarlyk sözlerini beýan etdi.
Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk hem berkitmek barada, şeýle hem Merkezi Aziýa we Ýapponiýa formatynyň çäklerinde gatnaşyklar barada pikir alyşdylar.
Ýapon Hökümetiniň Baş sekretary 2022-nji ýylyň dekabrynda "Merkezi Aziýa+Ýaponiýa" diaolygynyň çäklerinde daşary işler ministrleriniň 9-njy duşuşygynyň çäklerinde bilim we medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlygy berkitmek barada gepleşikleri ýatlap geçdi. 
Meredow we Haýasi dürli ugurlarda, şol sanda ykdysadyýet ulgamynda ýakyn hyzmatdaşlygyň möhüm ähmiýetini belläp geçdiler. Dekarbonlaşdyrmaklyga we akademiki ugurlaryň meselelerine aýratyn üns berildi.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3766

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...