Jebel şäherçesinde ýylylyk we ses geçirmeýän plitalary, düşekçeleri öndürýän kärhanany gurmak meýilleşdirilýär

  • 19.01.2024 14:00
  • 15816
Jebel şäherçesinde ýylylyk we ses geçirmeýän plitalary, düşekçeleri öndürýän kärhanany gurmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi Balkan welaýatynda ýylylyk we ses geçirmeýän plitalary, düşekçeleri hem-de üznüksiz süýümleri öndürýän kärhanany gurmagyň tehniki-ykdysady esaslandyrmasyny taýýarlamak boýunça açyk halkara bäsleşigini yglan etdi.

Bu barada degişli bildiriş "Neýtralnyý Türkmenistan" gazetinde çap edildi. Bu boýunça degişli önümçilik toplumyny Jebel şäherçesinde gurmak bellenýär. Bu ýerde şeýle hem başga-da birnäçe senagat kärhanalaryny, şol sanda iri sement zawodyny gurmak göz öňünde tutulýar.
Senagat kärhanasyny gurmagyň tehniki-ykdysady esaslaryny taýýarlamak boýunça teklipler 30 günüň dowamynda Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýyndaky salga ugradylmalydyr.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6348

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...