Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Awstriýanyň Prezidentini ýubileýi bilen gutladylar

  • 18.01.2024 15:05
  • 5185
Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Awstriýanyň Prezidentini ýubileýi bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti Aleksandr Wan der Bellene şanly 80 ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdiler.

Döwlet Baştutany şu şanly günde Prezident Aleksandr Wan der Bellene tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, maşgala abadançylygyny, Awstriýa Respublikasynyň halkynyň öňe gitmegine hem-de rowaçlygyna gönükdirilen ähli başlangyçlarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Aleksandr Wan der Bellene Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmäge goşýan şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi we berk jan saglyk, bagtyýarlyk, jogapkärli wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...