Raşid Meredow Türkmenistanda diplomatik işini tamamlaýan Hindistanyň ilçisi bilen duşuşdy

  • 17.01.2024 16:03
  • 5291
Raşid Meredow Türkmenistanda diplomatik işini tamamlaýan Hindistanyň ilçisi bilen duşuşdy

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nairyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn syýasy, ykdysady we energetika hyzmatdaşlygy bilen baglanyşykly meselelere seredip geçdiler.
Şunuň bilen birlikde, medeni-ynsanperwer pudagynda özara gatnaşyklara üns berildi. Hususan-da, ylym, medeniýet we bilim, saglygy goraýyş, syýahatçylyk we sport, şeýle hem häzirki zaman maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary ugry boýunça hyzmatdaşlygyň ähmiýeti nygtaldy.
Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy türkmen-hindi gatnaşyklarynyň ösdürilmegine goşan goşandy üçin ilçä minnetdarlyk bildirdi.
Hindistanyň ilçisi hem öz gezeginde Daşary işler ministrligine Türkmenistandaky diplomatik işini durmuşa geçirmekde giňişleýin ýardam we goldaw berendigi üçin minnetdarlyk bildirdi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.
Öň TmCars Hindistanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine hanym Madhumita Hazarika Bhagatyň bellenendigini habar berdi..


şu gün 07:44
24

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6348

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4707

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...