Hindistan Türkmenistandaky täze ilçisini belledi

  • 12.01.2024 17:41
  • 6390
Hindistan Türkmenistandaky täze ilçisini belledi

Hindistanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine hanym Madhumita Hazarika Bhagat bellendi. Bu barada Hindistanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat beýanatynda habar berilýär. Bu wezipä bellenmezden ozal, hanym Madhumita Bhagat Hindistanyň Kiprdäki ýokary komissary wezipesinde işledi.

Hindistanyň Türkmenistandaky häzirki ilçisi Dr. Widhu P.Nair Hindistanyň Angola Respublikasyndaky ilçisi wezipesine bellendi.
Türkmenistana bellenen ilçi Madhumita Bhagat 1999-njy ýylda Hindistanyň Daşary işler ministrliginiň düzümine goşuldy we tejribeli diplomatdyr. Ol Nýu-Delide syýasat bilimi ugry boýunça bilim aldy, şeýle hem hukuk ugry boýunça magistr derejesiniň eýesidir.
Madhumita Bhagat diplomatik işini Hindistanyň Moskwadaky ilçihanasynda başlady. Soňra Hindistanyň Gazagystandaky ilçihanasynda işledi. Şeýle hem ol Söwda ministrliginde hem işledi.
2011-2014-nji ýyllarda täzeden Moskwada işlän Madhumita Bhagat 2014-2017-nji ýyllarda Hindistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynda diplomatik wekilhananyň başlygynyň orunbasary boldy.
Ýokary komissar Madhumita Bhagat Hindistanyň ilkinji milli utgaşdyryjysy hem boldy.
Madhumita Bhagat hindi, rus, assam, bengal we penjab dillerini bilýär.
Tejribeli diplomatyň bir ogly we bir gyzy bar.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3766

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...