Türkmenistan “bir Hytaý” ýörelgesini berk goldaýar - DIM

  • 15.01.2024 15:10
  • 7135
Türkmenistan “bir Hytaý” ýörelgesini berk goldaýar - DIM

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyndan gelip çykýan, esasy ýörelgelerinden biri bolan döwletleriň territorial bitewiligine hormat goýmak bilen, “bir Hytaý” ýörelgesini berk goldaýar we bütin Hytaýa wekilçilik edýän Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetiniň ýeke-täk kanuny hökümet bolup durýandygyny ýene bir gezek tassyklaýar.

Şeýle beýanat bilen Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy çykyş etdi.
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin niýetlenen habarda bellenilişi ýaly, "halkara derejesinde hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolan Türkmenistan daşary syýasatyny halkara hukugyna laýyklykda alyp barýar".


şu gün 20:58
19

Bosagada 5G. Türkmenistan aragatnaşyk ulgamynyň täze standartyna geçmäge taýýarlanýar

Türkmenistan telekommunikasiýa pudagynda iň täze tehnologiýalary işjeň ýagdaýda ornaşdyrýar. Indiki ädim ähli raýatlar we kärhanalar üçin internete ýokary tizlikli we ygtybarly elýeterliligi üpjün etjek ykjam aragatnaşygyň...

şu gün 07:40
4172

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3649

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...