Wepa Hajiýew BMG-niň Ženewadaky edarasynyň Baş direktoryna ynanç hatlaryny gowşurdy

  • 12.01.2024 17:35
  • 10340
Wepa Hajiýew BMG-niň Ženewadaky edarasynyň Baş direktoryna ynanç hatlaryny gowşurdy

11-nji ýanwarda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy, Ženewa şäheri) hemişelik wekili Wepa Hajiýew BMG-niň bu edarasynyň Baş direktory Tatýana Walowa bilen duşuşyp, oňa ynanç hatlaryny gowşurdy.

Duşuşygyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň Baş direktory Tatýana Walowa türkmen dilomatyny täze wezipä bellenmegi bilen gutlap, Türkmenistanyň parahatçylygy pugtalandyrmak, adam hukuklaryna hormat goýmak we durnukly ösüş ýaly möhüm ugurlarda BMG bilen işjeň hyzmatdaşlygyny dowam etdirjekdigine ynam bildirdi.
Öz gezeginde, Wepa Hajiýew Türkmenistanyň ýurduň ählumumy meseleleri çözmäge işjeň gatnaşmak we halkara hyzmatdaşlygyny berkitmek ýörelgelerine ygrarly bolmagynda galýandygyny belledi.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
755

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...