Gurbanguly Berdimuhamedow harby uçarmanlaryň gulluk we durmuş şertleri bilen tanyşdy

  • 12.01.2024 15:58
  • 27538
Gurbanguly Berdimuhamedow harby uçarmanlaryň gulluk we durmuş şertleri bilen tanyşdy

11-nji ýanwarda Mary welaýatyna eden iş saparynyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça harby howa menziliniň işi, bu ýerde bar bolan uçarlaryň we dikuçarlaryň tehniki aýratynlyklary hem-de harby uçarmanlaryň gulluk we durmuş şertleri bilen gyzyklandy.

Türkmenistan Halkara habarlar merkeziniň habar bermegine görä, Gurbanguly Berdimuhamedow bitaraplyk, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyna ygrarly Watanymyzyň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan harby doktrinasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň wajypdygyna üns çekdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, aýratynda, harby tehnikalaryň aýawly saklanmagyny, harby uçarlarynyň uçuş-gonuş zolagynyň bellenilen kada laýyk bolmagyny üpjün etmek häzirki döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar.
Şahsy düzümiň hünär derejesini nazaryýet, jemgyýetçilik, syýasy we beden taýýarlygyny ýokarlandyrmak harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini döwrüň talabyna laýyk derejede gurmak bilen baglanyşykly meseleler yzygiderli üns merkezinde saklanmalydyr diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe maslahatlary berdi.


24.02.2024 22:20
10862

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
23421

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15713

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6114

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...