Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň barşy bilen tanyşdy

  • 12.01.2024 01:01
  • 35440
Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň barşy bilen tanyşdy

11-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp şol ýerde iş maslahatyny geçirdi.

Welaýatyň häkiminiň we häkimiň orunbasarynyň gatnaşmagynda geçen iş maslahatynyň dowamynda welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we sebitiň oba hojalyk ulgamyna häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny, sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, topragyň hasyllylygyny artdyrmak, pagtanyň we bugdaýyň öndürilýän möçberlerini ýokarlandyrmak, şol bir wagtyň özünde önümçilik we durmuş maksatly binalaryň gurluşygyny yzygiderli gözegçilikde saklamak meseleleri iş maslahatynda garalan esasy ugurlar boldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulmagy, ýurdumyzyň dokma senagatynyň esasy çig mal binýady bolup durýan pagtadan alynýan hasylyň ýokarlandyrylmagy, bu ugurda welaýat häkimliginiň etraplar bilen ysnyşykly iş alyp barmagynyň wajypdygy barada birnäçe öwüt-ündewlerini berdi.

Şol bir wagtyň özünde, metbugat serişdelerinde, tele we radioýaýlymlarda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli habarlaryň taýýarlanmagyna, özüne çekiji gepleşikleriň guralmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary dowam edýär.


düýn 22:20
9857

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

düýn 22:03
20920

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
14303

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
5992

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...