Alymlar aşa berk beton döretmek üçin kofe löderesini ulanmagy teklip etdiler

  • 10.01.2024 17:29
  • 11696
Alymlar aşa berk beton döretmek üçin kofe löderesini ulanmagy teklip etdiler

Önümçilik wagtynda düzümine kofe löderesi goşulsa, beton 30% berkleşýär. Bu önüm şeýle görnüşde ulanylsa, organiki galyndylary gaýtadan ulanmak meselesini çözüp, daşky gurşawa ýaramaz täsirini azaldyp biler diýip, Melburnyň Şa tehnologiýa uniwersitetiniň (RMIT) alymlary aýtdy.

Dünýäde her ýyl 10 milliard kilogram kofe galyndylary emele gelýär, olaryň aglaba bölegi zibil meýdançalaryna düşýär.

"Organiki galyndylary gaýtadan işlemek ekologiýa meselesini döredýär, sebäbi olar howanyň üýtgemegine täsirini ýetirýän köp mukdarda metan we kömürturşy gazyny çykarýar" - diýip, Inc. RMIT uniwersitetiniň inženeri Rajiw Roýçandyň sözlerini getirýär. Mundan başga-da, gurluşyk bazarynyň çalt ösmegi köp sanly ekologiýa  meselesini döredýän, resursy köp talap edýän betona bolan islegi artdyrýar, sebäbi pudagy kanagatlandyrmak üçin tebigy çäge yzygiderli gazylyp alynýar.

Kofe lödereleri ýaly organiki önümleri gönüden-göni betona goşmaly däl, sebäbi olar gurluşyk materialynyň güýjüni gowşadýan himiki maddalary bölüp çykarýar. Şonuň üçin gözlegçiler kofe galyndylaryny howasyz gurşawda 350° C-den ýokary temperaturada gyzdyrdylar (oňa piroliz diýilýär). Ol organiki molekulalary döwýär, netijede bioçar diýlip atlandyrylýan içi öýjük-öýjük, ugleroda baý agaç kömür emele gelýär.
Şeýle hem gözlegçiler 500° C-de kofe löderelerini pirolizirlemäge synanyşdylar, ýöne emele gelen bölejikler gatybir berk bolmady.
Bilermenleriň pikiriçe, gözleg entek başlangyç basgançakda, ýöne netijeler organiki galyndylaryň mukdaryny ep-esli azaltmagyň innowasion usulyny hödürleýär.


şu gün 11:59
39

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan...

şu gün 06:34
1683

Alymlar ilkinji gezek Gün energiýasyny orbita hemrasyndan Ýere geçirdiler

Kaliforniýanyň Tehnologiýa institutynyň (Caltech) alymlary beýleki guramalardaky hyzmatdaşlary bilen kosmos energiýasy pudagynda üstünlik gazandylar. “Extremetech” portalynyň habaryna görä, olar ýörite enjamyň...

şu gün 06:25
1213

Kosmos zibili bilen göreşmäge gönükdirilen ýapon hemrasy Ýeriň orbitasyna çykaryldy

Kosmos enjamlarynyň döwük bölekleri we beýleki kosmos zibilleri barada maglumat ýygnamak üçin niýetlenen ýapon hemrasy orbita üstünlikli çykaryldy. Bu barada Astroscale Japan işläp düzüji kompaniýa salgylanyp,...

şu gün 06:23
1992

Aziýada hek döwrüniň iň uly dinozawry anyklanyldy

RYA-nyň A.A.Borisýak adyndaky paleontologiýa instituty öz saýtynda Sibir psittakozawrynyň kelle süňküniň öwrenilişiniň netijelerini habar berdi. Gözlege görä, Aziýada hek döwründe (129,4-113,0 mln ýyl mundan ozal)...