Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Gazagystanyň ilçisi bilen duşuşdy

  • 10.01.2024 16:06
  • 5670
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Gazagystanyň ilçisi bilen duşuşdy

9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow Gazagystanyň Ilçisi Askar Täjibaýew bilen duşuşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.

Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň gerimi boýunça Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmagyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.
Diplomatlar ýokary derejeli saparlarda gazanylan ikitaraplaýyn şertnamalaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilişine syn berdiler we 2024-nji ýyl üçin türkmen-gazak gatnaşyklarynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şu nukdaýnazardan, taraplar daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleriň ähmiýetini, şeýle hem ýokary derejeli yzygiderli ikitaraplaýyn saparlary we gatnaşyklary guramagyň zerurdygyny bellediler.
Taraplar parlamentara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň we iki ýurduň parlamentarlarynyň arasynda yzygiderli ýygnaklary we geňeşmeleri geçirmegiň möhümdigini bellediler.
ÝHHG, BMG, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýlekiler ýaly abraýly halkara guramalarynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň we özara goldawyň oňyn tejribesi beýan edildi.


düýn 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...

23.02.2024 23:33
5750

26-njy martda Änewiň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” hökmünde çäreler badalga alar

26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak çärelere...