Türkmenistanyň DIM-inde Täjigistanyň ilçisi bilen duşuşuk geçirildi

  • 10.01.2024 16:02
  • 2066
Türkmenistanyň DIM-inde Täjigistanyň ilçisi bilen duşuşuk geçirildi

9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow bilen Täjigistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly wekili Wafo Niýatbekzodanyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.
2023-nji ýylyň 10-11-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistana amala aşyran döwlet saparynyň öndürijilikli häsiýeti beýan edildi, onuň dowamynda taraplaryň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmaga ygrarlydyklary tassyklanyldy.
Munuň bilen birlikde, taraplar söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyna üns berdiler. Şunuň bilen baglylykda ýurtlaryň arasyndaky söwda dolanyşygyny ýokarlandyrmagyň zerurlygy bellendi. Şol bir wagtyň özünde, 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Duşenbe şäherinde geçirilen Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara toparynyň mejlisiniň kararlaryny çözgütlerini durmuşa geçirmegiň gidişini seredilip geçildi.
Diplomatlar medeni we ynsanperwer ugurda ýakyn gatnaşyklary dowam etdirmegiň zerurdygyny bellediler. Bu nukdaýnazardan, Aşgabatda we Duşenbe şäherinde Türkmenistanyň we Täjigistanyň Medeniýet günlerini geçirmek tejribesini dowam etdirmegiň wajyplygy bellendi.
Parlamentleriň arasynda mundan beýläkki hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi we iki ýurduň parlamentarlarynyň saparlaryny alyşmagyň geljegi barada pikir alşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.


24.02.2024 22:03
23171

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15573

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6114

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...

23.02.2024 23:33
5803

26-njy martda Änewiň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” hökmünde çäreler badalga alar

26-njy martda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli guraljak çärelere...