Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişel möhletinden öň wezipesinden gitmegi meýilleşdirýär

  • 08.01.2024 18:07
  • 5527
Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişel möhletinden öň wezipesinden gitmegi meýilleşdirýär

Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişel Ýewropa Parlamentine saýlawlara gatnaşmagy meýilleşdirýändigini yglan etdi. Ol özüniň karary barada Belgiýanyň «De Standaard», «Le Soir» we «La Libre» gazetlerine habar berdi diýip, «Euronews» maglumat berýär.

«Men 2024-nji ýyldaky Ýewropa saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşmak kararyna geldim. Eger meni saýlasalar, iýul aýynyň ortalarynda Ýewropa Parlamentiniň agzasy hökmünde kasam kabul edýänçäm, Ýewropa Geňeşiniň Başlygy hökmünde wezipe borçlarymy ýerine ýetirerin» diýip, «De Standaard» Mişeliň sözlerini belleýär.

Mişeliň Ýewropa Geňeşiniň başlygy hökmünde hukuklarynyň möhleti 2024-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlanýar, Ýewropa Parlamentine saýlawlar bolsa iýul aýynda geçiriler. Ýewropa Geňeşiniň ýolbaşçysynyň we Ýewropa Parlamentiniň agzalarynyň wezipelerini utgaşdyryp bolmaýandygy sebäpli, Mişel saýlanan halatynda möhletinden öň wezipesinden gitmeli bolar.
«Politico» hem öz gezeginde Mişeliň kararynyň Ýewropanyň Liderlerine goşmaça agram salýandygyny belleýär, çünki olar onuň ornuny tutjak adam barada adatdakysyndan has gysga möhletde ylalaşmaly bolarlar. Ýogsam, Ýewropa Geňeşiniň başlyklygy wagtlaýyn Wengriýanyň premýer-ministri Wiktor Orbana geçer, çünki Wengriýa 2024-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýyna çenli ÝB-niň Geňeşine başlyklyk eder.


şu gün 11:45
1252

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Fon der Lýaýen ikinji möhlete dalaş eder

Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) başlygy Ursula fon der Lýaýen bu wezipede ikinji möhlet üçin dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Muny TASS ýetirýär. Fon der Lýaýen 2019-njy ýylda ÝK-nyň başlygy bolmak mümkinçiligi...

09.02.2024 00:12
5759

Ýewropa smartfon we hojalyk enjamlaryny öndürijilerinden üç ýyl kepillik bermegini talap etmek isleýär

Ýewropa parlamentinde abatlaýyşdan soň kepillik möhletini uzaltmak hukugy barada täze direktiwany kabul etmegiň we başga-da birnäçe täzelikleriň ara alnyp maslahatlaşylýandygyny wylsa.com salgysyna salgylanýan...

05.02.2024 00:52
1159

Ýewropa Bileleşigi emeli aňy kadalaşdyrmagyň düzgünlerini tassyklady

Ýewropa Bileleşigi ýurtlary emeli aňyň kadalaşdyrylmagy üçin ÝB-niň ýeke-täk “ählumumy” kanunynyň kabul edilmegini biragyzdan goldadylar diýip, Reýter habarlar gullugyna salgylanýan Ferra ýazýar. Bu ses berişlik...

03.02.2024 01:24
4809

Türkmenistan Ýewropa maýa goýum banky bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen Ýewropa maýa goýum bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi...