Alymlar miweleriň saklanyş möhletini uzaldýan biogel döretdiler

  • 09.01.2024 14:53
  • 7607
Alymlar miweleriň saklanyş möhletini uzaldýan biogel döretdiler

Russiýanyň Nowosibirsk döwlet tehniki uniwersitetiniň hünärmenleri otag temperaturasynda miweleriň, gök önümleriň we ir-iýmişleriň saklanyş möhletini uzaltmaga ukyply biopolimerlerden ybarat gel döretdiler.

TASS-yň habar bermegine görä, miweleri gaplanylýan wagtynda we gönüden-göni agajyň şahasynda gaýtadan işläp bolýar.

«Biogeliň ýuka gatlagy miweleri çalt guratmakdan goraýar – almanyň otag temperaturasynda saklanýan wagty üç esse ýokarlandy – ol üç hepde zaýalanman saklanýar» diýip, NDTU NETI-niň elektrofiziki enjamlar we tizlendirijiler kafedrasynyň mugallymy Ýekaterina Litwinowa belledi.

Uniwersitetiň hünärmenleri geli almalaryň we mandarinleriň üstünde synagdan geçirdiler.
Litwinowanyň pikiriçe, täsin geliň düzümine iki sany biopolimer we birleşdiriji serişde girýär. Önüm dolulygyna organiki serişdedir, ol miweleriň we ir-iýmişleriň üstünden akar suw arkaly ýuwulyp bilner, onuň bedene düşmegi adamlar üçin zyýansyzdyr.
Deňeşdirmek üçin Litwinowa azyk senagatynda almany uzak wagtlap saklamak üçin ulanylýan mumy mysal getirdi. Hünärmen, gelden tapawutlylykda, mumuň doly dargamaýandygyny belleýär.
Biogeli sepýän enjamlaryň gaplama önümçiligine ornaşdyryljakdygy çak edilýär. Mundan başga-da, ony daýhanlar ýetişdiren ekinleri üçin ulanyp bilerler. Alymlar ýaz-tomus möwsüminde bu geli käşir we miwelerde synag etmegi meýilleşdirýärler.


şu gün 07:34
1123

NatAstro: DART urgy zondy Dimorf asteroidiniň diňe bir ugruny üýtgetmän, eýsem onuň daşky görnüşini hem üýtgetdi

Şweýsariýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-yň we beýleki ýurtlaryň alymlaryndan ybarat halkara topar NASA-nyň ýörite DART zondunyň urgusynyň kömegi bilen Dimorf asteroidiniň ugruny üýtgetmek boýunça missiýasynyň netijelerini...

27.02.2024 23:54
7094

Figure AI robotlaryň hakyky şertlerde adamlar üçin howply we kyn işleri nähili ýerine ýetirýändigini görkezdi

2021-nji ýylda Google-yň öňki inženerleri tarapyndan döredilen Figure AI başlangyjy gumanoid robotlaryny hakyky iş şertlerinde synagdan geçirip başlaýar diýip, Hi-Tech habar berýär. Işläp düzüjiler tarapyndan ýerleşdirilen...

27.02.2024 23:15
3077

Motorola we Lenovo birnäçe enjamy dolandyrmaga ukyply guraly bilen enjamlaryň arasyndaky serhetleri ýok edýär

MWC 2024-de Motorola we Lenovo kompaniýalary dürli enjamlardaky wezipeleriň arasynda ondan-oňa geçmegi aňsatlaşdyrýan Smart Connect guralyny yglan etdi diýip, Engadget habar berýär. Smart Connect arkaly ulanyjylar...

27.02.2024 14:25
9228

Italiýada aýaklary gowşak adamlar üçin ekzoskelet köpçülikleýin satuwa çykarylar

Italiýada gowşak ýa-da düýbünden atrofirlenen myşsalary bolan adamlar üçin robotlaşdyrylan ekzoskelet döredildi. Bu barada «MedicalXpress» habar berýär. «TWIN» diýlip atlandyrylan ekzoskelet Milanda geçirilen metbugat...