BMG Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen kararnamalary alty dilde çap etdi

  • 05.01.2024 08:52
  • 5569
BMG Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen kararnamalary alty dilde çap etdi

BMG-niň web sahypasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen iki kararnama — "Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşyklary berkitmek" we "Durnukly ösüşi üpjün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny" atly kararnamalar çap edildi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, bu kararnamalar 2023-nji ýylyň 19-njy dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy 78-nji mejlisiň 48-nji umumy mejlisinde kabul edildi.
Ulag baradaky kararnama 47 döwlet we energetika birikmesi baradaky kararnama 38 ýurt awtordaş bolup çykyş etdiler.

Ulag pudagyndaky hyzmatdaşlyk baradaky resminama 2026-2035-nji ýyllary durnukly ulag onýyllygy hökmünde yglan edýär. Rezolýusiýanyň awtorlary BMG-niň Baş sekretaryny bu ugurda halkara dialog tejribesini dowam etdirmäge we BMG-niň Durnukly ulag boýunça üçünji global maslahatyny çagyrmagy teklip edýärler.
Resminama görä, 2024-nji ýylyň noýabr aýynda Bütindünýä durnukly ulag gününiň çäginde esasy wakalar Türkmenistanda geçiriler.
Energetika baglanyşygy baradaky resminama halkara jemgyýetçiliginiň dünýä ykdysadyýetinde ýüze çykýan energiýa çökgünligini ýeňip geçmek ugrundaky tagallalarynyň jemlenmegini üpjün edýär we energiýa çeşmeleriniň serhetara üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmegi talap edýär.
Bu resminama laýyklykda, hemmeler üçin ygtybarly, durnukly we döwrebap energiýa elýeterliligini üpjün etmek üçin Durnukly ösüş maksatlaryna hemmetaraplaýyn ýetmegi maksat edinýän 2026-njy ýylda Türkmenistanda “Hemmeler üçin durnukly energiýa” atly ýedinji forumy geçirmek teklip edilýär. Şeýle hem, kararnama BMG-niň Baş sekretarynyň 2024-nji ýylyň sentýabryna çenli energetika meselelerine gönükdirilen ösüş meseleleri boýunça indiki hasabatyny çap etmegi teklip edýär.
Bu kararnamalar BMG-niň web sahypasynda alty resmi dilde - iňlis, arap, ispan, hytaý, rus we fransuz dillerinde çap edildi.


düýn 22:05
4901

Türkmenistanyň DIM-niň başlygynyň orunbasary Rumyniýanyň diplomatik edarasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Buharestde Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow Rumyniýanyň daşary işler ministri...

düýn 12:31
7047

Türkmenistanda integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň peýdalanylmagy bilen bagly gatnaşyklar düzgünleşdirilýär

Türkmenistanda integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy. Şeýle hem degişli ýygymlaryň möçberi...

düýn 09:38
2363

ÝHHG Aşgabatda emeli aň boýunça maslahat geçirdi

17-18-nji iýulda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň gurnamagynda garyşyk görnüşde «Emeli aň we onuň söz azatlygyna täsiri» atly maslahat geçirildi. Halkara bilermenler Ognýan Zlatew (Bolgariýa) we Andreý Rihter (Awstriýa)...

düýn 09:23
4887

Aşgabat, Astana we Kabul "Demirgazyk-Günorta" ulag geçelgesini ösdürmegi maslahatlaşýar

19-njy iýulda Aktauda (Gazagystan) Birinji "Demirgazyk-Günorta" söwda-logistika forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Owganystanyň ulag edaralarynyň ýolbaşçylarynyň üçtaraplaýyn duşuşygy geçirildi...