Serdar Berdimuhamedow «Parahat» ýaşaýyş toplumynda jaýlaryň gurluşygy bilen tanyşdy

  • 15.11.2023 08:05
  • 22150
Serdar Berdimuhamedow «Parahat» ýaşaýyş toplumynda jaýlaryň gurluşygy bilen tanyşdy

14-nji noýabrda dikuçarda Aşgabatda we onuň töwereklerinde ýaýbaňlandyrylan işleriň barşy bilen tanyşlygynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow şäheriň günorta künjegindäki «Parahat» ýaşaýyş toplumynyň çäklerinde desgalaryň gurluşygy bilen tanyşdy.

Wise-premýer B.Annamämmedow döwlet Baştutanyna «Parahat» ýaşaýyş toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ilatyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmak boýunça maksatnamalaryň amala aşyrylyşy hem-de Aşgabadyň şu künjeginde dürli maksatly desgalaryň gurluşygy barada hasabat berdi.
Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň baş şäherinde maksatnamalaýyn özgertmeleriň durmuşa geçirilişiniň depgini bilen tanşyp, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyny dowam etdirmegiň zerurdygyny nygtady.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gurluşyk işleriniň we meýilleşdirilen ähli çäreleriň öz wagtynda, ýokary hilli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigine, degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň yzygiderli ýola goýuljakdygyna ynandyrdy.


şu gün 19:34
153

Türkmenistan Pakistan bilen söwda gatnaşyklaryny we bilelikdäki taslamalary işjeňleşdirmegi ylalaşdy

23-nji iýulynda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-pakistan bilelikdäki hökümetara toparynyň başlygy, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça pakistan...

şu gün 15:09
1670

Raşid Meredow pakistanly kärdeşi bilen sebitleýin we ählumumy meseleleri maslahatlaşýar

Yslamabatda Türkmenistan bilen Pakistanyň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň üçünji tapgyry geçirilýär. Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow premýer-ministriň orunbasary we Pakistanyň daşary...

şu gün 14:22
1869

Türkmenistandan Hyrat şäherine elektrik ulgamyny çekmek işleri tamamlanyp barýar

Türkmenistandan Owganystanyň Hyrat şäherine çenli 110 kW-lik täze elektrik geçiriş ulgamyndaky işleriň 80 göteriminden gowragy tamamlanandy. Gutarnykly tamamlanandan soň, bu taslama «Noorul Jihad» stansiýa şahamçasyna...

şu gün 14:11
3173

Täjigistan Türkmenistanyň üstünden geçýän synag demirýol otlusyny ugradar

Täjigistanyň ulag ministri Azim Inrohim degişli bölümlere «Hytaý – Täjigistan – Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Türkiýe – Ýewropa» multimodal geçelgesinde synag demirýol otlusyny guramak hakynda görkezme berdi...