Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

  • 17.09.2023 03:08
  • 22704
Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, daşary ýurtlaryň ýurdumyzdaky wekilhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar diýip, libyaakhbar.com neşiri mälim edýär.

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary matam kitabynda Liwiýanyň halkyna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenleriň bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny ýazdy.
"Deniel" diýlip atlandyrylýan ýagyşly tupandan soň, 10-njy sentýabrda Liwiýanyň demirgazyk-gündogarynda, Ortaýer deňziniň kenaryna golaý sebitde 2 sany suw bendi ýaryldy. Netijede Liwiýanyň birnäçe şäherleri we ilatly ýerleri suw joşgunynyň täsirinde galdy. Gyzyl Haç guramasynyň iň soňky maglumatlaryna görä, 11 müňden gowrak adam aradan çykyp, 20 müň töweregi hem dereksiz ýitdi.


16.07.2024 12:36
6525

Sisiliýadaky Perguza köli howanyň üýtgemegi sebäpli gurama hala geldi

Sisiliýa adasyndaky Perguza köli howanyň global maýlamagy sebäpli gurakçylykdan ýaňa  gurady diýen ýaly. Reýter agentliginiň habar bermegine görä, bu sebitdäki ýeke-täk tebigy köl. Ol 1,8 inedördül kilometr meýdany...

08.07.2024 12:44
6927

Etna oýandy: Ýewropada hereket edýän iň beýik wulkan 5 km dik ýokaryk kül we tüsse zyňdy

Sisiliýa adasyndaky Etna wulkany ýekşenbe güni işjeňleşip, 5 kilometre çenli dik ýokary kül we tüsse sütünini zyňdy. Şeýle-de, wulkan lawa çüwdürimini hem çykaryp başlady diýip, EFE gullugyna salgylanýan Interfax...

25.06.2024 15:35
28386

Serdar Berdimuhamedow Dagystanda bolup geçen wakalar zerarly Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Dagystan Respublikasynyň Mahaçkala we Derbent şäherlerinde bolup geçen, adam pidalaryna, şikes ýetmelere getiren pajygaly ýaragly...

20.05.2024 16:02
33295

Raşid Meredow Eýranyň daşary işler ministriniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrligine şu ýylyň 19-njy maýynda Eýranyň Gündogar Azerbaýjan welaýatynda bolup geçen dikuçar heläkçiligi sebäpli...