Toyota elektrikli awtoulaglar üçin zarýady 1200 kilometre ýetýän batareýalary çykarar

  • 16.09.2023 23:21
  • 10166
Toyota elektrikli awtoulaglar üçin zarýady 1200 kilometre ýetýän batareýalary çykarar

Toyota öz elektrik awtoulaglary üçin batareýalary kämilleşdirmek boýunça  meýilnamalaryny mälim etdi. Häzirki wagtda bu strategiýa onýyllygyň ahyryna çenli göz öňünde tutulan we iň soňky tapgyrda Toyota zarýady  1200 kilometre ýetýän  batareýalary işläp taýýarlamagy meýilleşdirýär. Şeýlelikde, ilkinji kämilleşdirilen batareýalar eýýäm 2026-njy ýylda öndürilen elektrik awtoulaglarynda peýda bolar.

Toyota -yň batareýa strategiýasy ösüşiň iki ugruny öz içine alýar - uzak aralyga ýetýän we az kuwwatly, emma bahasy amatly ýokary tehnologiýaly batareýalary ösdürmek. Programmany  durmuşa ornaşdyrmak birinji setiriň batareýalaryndan başlanar diýip garaşylýar.
Toyota 2026-njy ýylda 800 kilometre ýetýän litiý-ion batareýaly elektrikli awtoulaglary çykarmagy göz öňünde tutýar, bu häzirki wagtda bZ4X-de ulanylýan bloklardan 20% arzan bolar. Bir ýyldan soň 600 km ýol geçip bilýän litiý demir fosfat batareýasy peýda bolar, ýöne birneme haýal – 20 minutyň deregine 30 minutda zarýad alsa-da, 40% has arzan bolar.
2028-nji ýyla çenli kompaniýa bahasy ýene 10% arzanlajak 1000 kilometrlik batareýany bazara çykarar we şol ýylyň özünde hem gaty batareýalara geçer. Olar esli gymmat bolar, ýöne bary-ýogy 10 minutda zarýad berip bolar we deslapky maglumatlara görä, 1000-den başlap geljekde 1,5 müň kilometre ýetjek elektrik ätiýaçlygy üpjün eder. Şol bir wagtyň özünde, Toyota soňky netijä ýetiljek wagtyny entek yglan etmedi.


20.07.2024 22:42
3099

Xiaomi SU7 Ultra elektromobilini hödürledi: 350 km/sag we 1,97 sekuntda 100 km/sag

Xiaomi diňe bir täze smartfonlaryny we dakylýan gurluşlaryny däl, eýsem SU7 elektrik sedanynyň iň ýokary görnüşini hem hödürledi. SU7 Ultra elektrik giperkary V6s hereketlendirijisi bilen üsti ýetirilen iki sany...

19.07.2024 15:27
6037

ÝB-de awtomobil satuwy iýun aýynda ýokarlandy, ýöne elektromobilleriň paýy azaldy

2024-nji ýylyň iýun aýynda Ýewropa Bileleşiginde täze awtomobil satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 4,3% ýokarlanyp, 1,09 mln birlige ýetdi. Bu Ýewropanyň awtomobil öndürijileriniň assosiasiýasynyň...

17.07.2024 14:09
12261

Toyota içinden ýandyrylýan düýbünden täze hereketlendirijisiniň mümkinçiliklerini görkezdi

Toyota kompaniýasynyň täze dört silindrlik benzin hereketlendirijisiniň işleýşini görkezýän wideo peýda boldy. Kompaniýanyň nygtamagyna görä, bu hereketlendiriji bu ugurda “oýnuň düzgünlerini düýpgöter täzelär”...

16.07.2024 15:52
13573

Toyota Camry, Honda Accord we Volkswagen Passat Hytaýda 30% arzanladyş bilen satylýar

Hytaýyň awtoulag bazarynda baha "döwüşlik" dowam edýär. Elektrik ulaglarynyň we gibridleriň barha artýan meşhurlygyna garşy durmak üçin ýapon we nemes awtoulag öndürijileri nusgawy benzin modellerini ep-esli arzanladyş...