Türkmenistanda transplantasiýa degişli bolan adamyň beden agzalarynyň sanawy tassyklanyldy

 • 30.08.2023 15:03
 • 18356
Türkmenistanda transplantasiýa degişli bolan adamyň beden agzalarynyň sanawy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Transplantasiýa degişli bolan adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalaryň sanawyny tassyklady. Degişli sanaw Türkmenistanyň hukuk maglumatlar portalynda çap edildi.

Transplantasiýa degişli bolan adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalaryň sanawy:

 1. Böwrek
 2. Bagyr we onuň bölekleri
 3. Ýürek
 4. Ýürek-öýkeniň toplumy
 5. Kelle çanagynyň süňkleri 
 6. Aşgazanasty mäziň özi ýa-da bedeniň beýleki agzalarynyň toplumy bilen
 7. Süňküň bölekleriniň kortikal gaty bilen
 8. Kelle beýniniň gaty gabygy
 9. Amniotiki perdesi
 10. Hrýaşly manyz
 11. Içegäniň bölekleri
 12. Ham (deri)
 13. Göz bäbenegi (gözüň buýnuzly perdesi, sklerasy, nemli bardasy)
 14. Traheýa 

Sanaw Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2023-nji ýylyň 25-nji awgustynda döwlet belligine alyndy.


09.06.2024 12:48
12739

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2533

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

07.06.2024 11:40
18102

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...

06.06.2024 11:37
6337

Daşoguz welaýatynyň saglygy goraýyş edarasyna "emeli böwrek" - Dialog+ enjamy gowşurdyldy

5-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ...