Türkmenistanda transplantasiýa degişli bolan adamyň beden agzalarynyň sanawy tassyklanyldy

 • 30.08.2023 15:03
 • 17964
Türkmenistanda transplantasiýa degişli bolan adamyň beden agzalarynyň sanawy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Transplantasiýa degişli bolan adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalaryň sanawyny tassyklady. Degişli sanaw Türkmenistanyň hukuk maglumatlar portalynda çap edildi.

Transplantasiýa degişli bolan adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalaryň sanawy:

 1. Böwrek
 2. Bagyr we onuň bölekleri
 3. Ýürek
 4. Ýürek-öýkeniň toplumy
 5. Kelle çanagynyň süňkleri 
 6. Aşgazanasty mäziň özi ýa-da bedeniň beýleki agzalarynyň toplumy bilen
 7. Süňküň bölekleriniň kortikal gaty bilen
 8. Kelle beýniniň gaty gabygy
 9. Amniotiki perdesi
 10. Hrýaşly manyz
 11. Içegäniň bölekleri
 12. Ham (deri)
 13. Göz bäbenegi (gözüň buýnuzly perdesi, sklerasy, nemli bardasy)
 14. Traheýa 

Sanaw Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2023-nji ýylyň 25-nji awgustynda döwlet belligine alyndy.


düýn 15:21
4187

Alsgeýmer keselini haýallatmak üçin Ýaponiýada ilkinji derman serişdesi tassyklanyldy

Ýaponiýanyň Saglygy goraýyş, zähmet we sosial üpjünçilik ministrligi (MHLW) Alsgeýmer keseliniň Ýaponiýanyň Eisai derman serişdeleri kompaniýasy we ABŞ-nyň Biogen Inc. şereketi tarapyndan işlenip taýýarlanan dermanynyň...

26.09.2023 12:47
12865

BMGÖM Türkmenistana 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany USB enjamlaryny berdi

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilhanasy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany ultrases barlaglary (USB) üçin enjamlary berdi. Ol Bütindünýä...

23.09.2023 08:52
3955

Oktýabrda Türkmenistanda Abu Aly ibn Sina bagyşlanan halkara maslahat geçiriler

2023-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda ýurdumyzda «Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk...

19.09.2023 11:30
23810

Neýroulgam lukmanlaryň 17 gezek şowsuz synanyşygyndan soň oglanjygyň keselini dogry kesgitledi

Emeli intellekti bolan çat-bot dört ýaşyndan bäri dowamly agyrydan ejir çekýän, ýöremekde kynçylyk çekýän we özüne erk edip bilmezden duýgusyny üýtgedýän çaga dogry diagnoz goýmaga kömek etdi. Oglanjygy 17 lukman...