Aşgabatda Türkmenistanyň we Palestinanyň daşary işler ministrleri duşuşdylar

  • 24.08.2023 18:18
  • 8539
Aşgabatda Türkmenistanyň we Palestinanyň daşary işler ministrleri duşuşdylar

Şu gün, 24-nji awgustda Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Palestina Döwletiniň Daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan Palestinalylaryň işi boýunça ministri Riýad Al-Malikiniň ýolbaşçylygynda syýasy geňeşmeler geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynda habar bermeklerine görä, geňeşmeleriň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň häzirki ýagdaýy we syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda geljekki mümkinçilikleri seljerildi.
Geňeşmeleriň dowamynda türkmen tarapy täze gatnaşyklary ýola goýmak we hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen hususy we döwlet pudaklarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda işewürlik geňeşini geçirmegi teklip etdi.
Medeni-ynsanperwer ugurda gatnaşyklary giňeltmegiň ähmiýeti bellenildi. Taraplar ylym, saglygy goraýyş we bilim ugurlaryndaky hyzmatdaşlyk barada pikir alyşdylar.
Duşuşygyň ahyrynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň ministrleriniň, orunbasarlarynyň we bölümleriniň ýolbaşçylarynyň derejesinde geňeşmeleri dowam etdirmegiň zerurlygy nygtaldy.


şu gün 00:33
2504

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
15608

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
6961

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
22348

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...