Aşgabatda Türkmenistanyň we Palestinanyň daşary işler ministrleri duşuşdylar

  • 24.08.2023 18:18
  • 9152
Aşgabatda Türkmenistanyň we Palestinanyň daşary işler ministrleri duşuşdylar

Şu gün, 24-nji awgustda Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Palestina Döwletiniň Daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan Palestinalylaryň işi boýunça ministri Riýad Al-Malikiniň ýolbaşçylygynda syýasy geňeşmeler geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynda habar bermeklerine görä, geňeşmeleriň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň häzirki ýagdaýy we syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda geljekki mümkinçilikleri seljerildi.
Geňeşmeleriň dowamynda türkmen tarapy täze gatnaşyklary ýola goýmak we hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen hususy we döwlet pudaklarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda işewürlik geňeşini geçirmegi teklip etdi.
Medeni-ynsanperwer ugurda gatnaşyklary giňeltmegiň ähmiýeti bellenildi. Taraplar ylym, saglygy goraýyş we bilim ugurlaryndaky hyzmatdaşlyk barada pikir alyşdylar.
Duşuşygyň ahyrynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň ministrleriniň, orunbasarlarynyň we bölümleriniň ýolbaşçylarynyň derejesinde geňeşmeleri dowam etdirmegiň zerurlygy nygtaldy.


düýn 19:57
1919

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

düýn 19:44
3078

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

düýn 19:36
5703

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

düýn 19:22
2753

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...