Alymlar Braziliýada gadymy jandaryň galyndylaryny tapdylar

  • 22.08.2023 08:16
  • 28967
Alymlar Braziliýada gadymy jandaryň galyndylaryny tapdylar

Braziliýada uzyn öň aýaklary we uzyn ýiti dyrnaklary bolan gadymy süýrenijiniň galyndylary tapyldy. Alymlar ony «Edward – gaýçy eller» atly fantastiki filmiň gahrymany bilen deňeşdirdiler diýip, MIR24 habar berýär.

Santa Mariýa Federal uniwersitetiniň paleontologlary süýrenijiniň galyndylaryny Riu-Grande-du-Sul ştatyndaky şaly fermasynda ýüze çykardylar. Geçirilen barlaglar onuň 230 million ýyl ozal, Trias döwründe ýaşandygyny görkezdi.
Şeýle hem jandaryň mör-möjekleri, miweleri we hažžyklar ýaly ownuk haýwanlary iýmek üçin ulanan ullakan, ýiti tumşugy bolupdyr. Dyrnaklarynyň agaçlara dyrmyşmak üçin gerek bolan bolmagy mümkin.
Süýrenijä Venetorapter gassenae diýen ylmy at berildi. Alymlar skeletiň böleklerini seljerenlerinden soňra, onuň bedeniniň uzynlygynyň bir metre golaý bolandygyny kesgitlediler.
Süýrenijiniň bedeni ýeleklere meňzeş galyň sütük bilen örtülipdir. Ol pterozawrlaryň ata-babalary hasaplanýan lagerpetidler maşgalasyna degişli edildi. Alymlar Venetorapter gassenae-niň uzyn dördünji barmagyny gördüler – bu uçýan süýrenijiler bilen has ýakyn gatnaşygy görkezýän aýratynlykdyr (şeýle barmak bilen ganatlar goldanypdyr). Bu görnüş ýerüsti we uçýan süýrenijileriň arasyndaky aralyk görnüş bolup biler.


düýn 11:59
11314

NASA-da Bennu asteroidinden alnan toprakly konteýneri açdylar

NASA-nyň merkezinde alymlar tas üç ýyl mundan ozal OSIRIS-REx enjamynyň kömegi bilen Bennu asteroidinden alnan topragyň nusgalaryny saklaýan kapsulany açdylar. Kapsula geçen ýekşenbe güni Ýere gondy we ýörite gatnaw...

27.09.2023 18:14
18451

Alymlar emeli tohumlandyrma arkaly ak nosoroglaryň populýasiýasyny gaýtadan dikeltmäge synanyşarlar

Dünýäde nosorog güni bellenilip geçildi. Ol pilden soň gury ýerdäki iň uly süýdemdirijidir. Ululygyna we gorkunç keşbine garamazdan, olaryň käbir görnüşleri ýitip gitmek howpy astyndadyr. Olaryň biri hem demirgazyk...

27.09.2023 08:25
6508

Beýik Britaniýanyň alymlary Leonardo da Winçiniň «agaçlar kanunyny» ret etdiler

Leonardo da Winçi tarapyndan işlenip düzülen «agaçlar kanunynda» islendik beýiklikdäki agajyň ähli şahalarynyň galyňlygynyň jeminiň onuň sütüniniň galyňlygyna deňdigini bellenilýär. Bu düzgün ylymda agaçlaryň 3D...

26.09.2023 12:01
18671

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...