Nikotine baglylykdan halas edýän derman döredildi

  • 23.07.2023 23:26
  • 27948
Nikotine baglylykdan halas edýän derman döredildi

Massaçusets uniwersitetiniň alymlar topary ösümlik birleşmesi bolan sitizinikliniň esasynda nikotine baglylyga garşy döredilen täze derman serişdesini üstünlikli synagdan geçirdiler diýip, gazeta.ru habar berýär.

Synagyň netijeleri «JAMA» žurnalynda çap edildi. Sitiziniklin söwüt agajynyň tohumlarynda saklanýar. Bu çalymtyl-goňur reňkli agaç sütüni, gamçy görnüşli şahalary, ownuk tüýjümek ýapraklary, sümmül şekilli çogdam gunçasynda ownuk açyk sary reňkli gülleri bolan ýapraklary dökülýän gyrymsy agaçdyr. Ösümlik dem alyş ýoluna gyjyndyryjy täsir edýär, hereket işjeňligini artdyrýar, gipertenziw, diuretik we kardiotonik täsir edýär, şeýle hem böwreküsti mäzleriň işine peýdalydyr.
Alymlaryň bellemeklerine görä, sitiziniklin gönüden-göni kelle beýnisindäki nikotine baglylyga jogap berýän reseptorlara täsir edýär. Şonuň esasynda bolsa ony kabul edeniňden soň çilim çekmek islegi ýitýär.
Barlaga 800-e golaý çilimkeş gatnaşdyrylyp, olar 4 topara bölündi. Birinji topar 6 hepdäniň dowamynda plasebo kabul etdi, ikinji topar hakyky dermany, üçünji we dördünji topar bolsa plasebo bilen dermany 12 hepdäniň dowamynda kabul etdi. Toparlara gözegçiligiň umumy möhleti 24 hepdä deň boldy.
Derman serişdesi synaga gatnaşyjylar tarapyndan gowy özleşdirildi, goşmaça täsirler hasaba alynmady. 12 hepdäniň dowamynda sitiziniklini kabul edenleriň 32%-i 9 – 12 hepdeläp çilim çekmekden saklandylar. Şol bir wagtyň özünde 6 hepdeläp dermany kabul edenleriň 25%-i 3 – 6 hepdäniň dowamynda çilim çekmedi.


24.11.2023 11:28
9553

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17629

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6173

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
11938

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...