Ärdogan Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasyna Togg awtoulagyny sowgat etdi

  • 19.07.2023 07:29
  • 30322
Ärdogan Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasyna Togg awtoulagyny sowgat etdi

Jiddada saparda bolan Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkiýäniň ilkinji ýerli Togg elektromobilini Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet bin Salmana gowşurdy.

Trend agentliginiň habar bermegine görä, Ärdogan duşenbe güni Saud Arabystanyna sapar bilen bardy. Ol mirasdüşer şazada bilen duşuşyk geçirdi we iki ýurduň arasynda resminamalara gol çekmäge gatnaşdy.
Türkiýäniň prezidenti Katara we Birleşen Arap Emirliklerine hem sapar bilen barar.
Ýatlatsak, Ärdogan ýakynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa we Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hem Togg elektromobilini sowgat berdi.


07.12.2023 16:54
8819

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy Ankarada kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirdi

7-nji dekabrda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy Ankaranyň «Konk Halı Saha» sport toplumynda sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirdi. Bäsleşik Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli...

07.12.2023 13:59
4555

Türkiýeden gelen wekiliýet Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda duşuşyk geçirdi

6-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory A.Annamuradowyň Türkiýäniň wise-prezidentiniň Diwanynyň Adam serişdeleri boýunça ofisiniň başlygy Salim Ataýyň arasynda...

07.12.2023 13:42
7729

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyz Arkadag şäherine baryp gördi

Türkmenistanda saparda bolan Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Arkadag şäherine baryp gördi. Arkadag şäherindäki Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde türkiýeli...

07.12.2023 13:36
5183

Türkmenistan bilen Türkiýäniň söwda dolanyşygy ýylyň ahyrynda 3 milliard dollara golaýlar — Jewdet Ýylmaz

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýylmaz Aşgabatda geçirilen Türkmen-türk işewürlik forumynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygynyň möçberiniň 2022-nji ýylda 2 milliard dollardan geçendigini, şu ýylyň 11 aýynda...