Türkmenistanda Pemberton usuly arkaly ilkinji ortopedik operasiýa geçirildi

  • 12.07.2023 20:50
  • 14654
Türkmenistanda Pemberton usuly arkaly ilkinji ortopedik operasiýa geçirildi

Aşgabat şäherindäki Enãniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde Pemberton usuly bilen Türkmenistanda ilkinji ortopediki operasiýa edildi. Üstünlikli geçen operasiýa Lebap welaŷatynyň 5 ýaşly ýaşaýjysyna edildi. Bu baradaky «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde habar berildi.

Geçen ýylyň maý aýynda Dritter Orden klinikasynyň nemes lukmany, professor Winsent Frimberger merkeziň türkmen hünärmenleri bilen Pembertonyň ýanjyk bognuň çylşyrymly kesellerini bejermegiň hirurgiki usulyny paýlaşdy. Mundan başga-da, nemes lukmanlary bilen tejribe alşyldy we türkmen kärdeşleriniň tejribesine innowasiýa usulyny üstünlikli girizdiler.
Ŷaş hassanyň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara kömek bermek üçin haýyr-sahawat gaznasynyň gözegçiligindedigini bellemelidiris. Gazna paýtagtyň merkezine operasiýa üçin zerur bolan hirurgiki gurallaryň toplumyny sowgat etdi.
Şol günler Halkara Kardiologiýa Merkeziniň hirurglary muskul we merkezi nerw ulgamlarynyň dogabitdi keselleri bolan çagalar üçin 10 ýürek operasiýasyny, neýrohirurgiýa, ortopediki operasiýalaryny etdi. Iň ýaş hassa Lebap welaýatynyň Gazojak şäherinden 3 aýlyk Aýmelek Maksadowa boldy.
Çagalaryň operasiýadan soňky ýagdaýy durnukly. Bularyň hemmesi 2021-nji ýyldan bäri 140-dan gowrak lukmançylyk operasiýasy geçirilen gaznanyň howandarlygynda we 50 çaga bolsa, zerur dermanlary mugt satyn alnyp berilmek bilen, lukmançylyk barlaglary geçirildi.


24.11.2023 11:28
9553

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17629

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6178

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
11938

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...