Türkmenistanda ýene 10 çaga Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna operasiýa geçirildi

 • 12.07.2023 20:53
 • 38272
Türkmenistanda ýene 10 çaga Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna operasiýa geçirildi

Şu günlerde Türkmenistanda dogabitdi ýürek keseli, myşsa-skelet ulgamynyň keselleri we merkezi nerw ulgamynyň dogabitdi keselleri bolan çagalarda 10 sany kardiohirurgiki, ortopediki, neýrohirurgiýa operasiýalary geçirildi. Bu barada "Нейтральный Туркменистан" gazetinde habar berildi.

Şeýlelik bilen, Saglyk merkezleri müdirýetiniň Halkara Kardiologiýa Merkezinde dogabitdi ýürek keseli bolan çagalara emeli gan aýlanyşygy şertlerinde operasiýa geçirildi: 

 • Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, 2 ýaşly Hangeldy Allanazarowa;
 • Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň ýaşaýjysy, 13 ýaşly Merdan Kutlymyradowa;
 • Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň ýaşaýjysy, 6 ýaşly  Nuraly Gurbanowa;
 • Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynyň ýaşaýjysy, 9 ýaşly Melek Meredowa;
 • Daşoguz etrabynyň Könürgenç etrabynyň ýaşaýjysy, 13 ýaşly Şir Atajanowa.

Şeýle hem Halkara Kardiologiýa Merkezinde Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň ýaşaýjysy, dogabitdi ýürek keseli bolan 11 ýaşly Yhlas Bäşimowa endowaskulýar ýürek operasiýasy üstünlikli geçirildi.

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy- kliniki merkezinde:

 • Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy, 5,5 ýaşyndaky Atajan Şöhradowa Pemberton usuly bilen ortopediki operasiýa edildi;
 • Süňk-skelet ulgamynyň keseli bilen kesellän, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, 4 ýaşly Aýşa Akmyradowa ahilloplastika boýunça operasiýa üstünlikli edildi;
 • Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň ýaşaýjysy, dyz bogunlarynyň ikitaraplaýyn adaty çykygy kesel kesgidi goýlan, 14 ýaşly Ogultuwak Kakalyýewa bogunlaryň artroplastikasy boýunça üstünlikli operasiýa edildi.
 • Merkezi nerw ulgamynyň dogabitdi keselinden ejir çekýän, Lebap welaýatynyň Gazojak şäheriniň ýaşaýjysy, 3 aýlyk Aýmelek Maksadowa neýrohirurgiki operasiýasy geçirildi.

Operasiýadan soňky bejergini alan çagalaryň ählisiniň ýagdaýy kanagatlanarly, ýaşaýan ýerinde maşgala lukmanlarynyň gözegçiliginde we meýilleşdirilen tapgyrlaýyn saglygy dikeldiş işleri geçirilýär.
Ýurduň iň gowy klinikalarynda hirurgiki bejergi alan çagalaryň hemmesi Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara kömek bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň howandarlygyndadyr.
Gaznanyň alyp barýan işleri netijesinde ýurduň etrap hassahanalarynyň ähli çagalar bölümleri sowgat hökmünde tiz kömek ulaglaryny aldy. Gyssagly lukmançylyk kömegini bermek üçin döredilen täze dikuçarlar hem satyn alyndy. Mary Welaýat çagalar hassahanasyna Sawina öýkene emeli dem beriş enjamy sowgat berildi.
Häzirki wagta çenli Gaznanyň maliýe çeşmeleriniň hasabyna dürli çylşyrymlykdaky 140-dan gowrak lukmançylyk operasiýalary geçirildi, 50-den gowrak çaga lukmançylyk barlaglaryndan geçdi we olar üçin dürli lukmançylyk enjamlary satyn alyndy.


düýn 18:11
7168

Beýnä oturdylan implant intellekti dikeltmäge kömek etdi

Stenford uniwersitetiniň Lukmançylyk merkeziniň hünärmenleri kelleçanak-beýni şikeslenmesini alan we beýni implantasiýa operasiýasyny geçiren hassalarda intellektual ukyplaryň üstünlikli dikeldilendigini habar...

düýn 18:00
7247

Alymlar oňurga ýiliginiň şikeslenmesini bejermek üçin sütün öýjükli dermany döretdiler

Russiýada oňurga ýiliginiň şikeslenmesini bejermek üçin sütün öýjükleri esasynda derman öndürildi. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu barada Russiýa Federasiýasynyň FMBA-nyň Beýni we neýrotehnologiýa merkeziniň...

08.12.2023 07:54
7241

Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär

8-9-njy dekabrda Aşgabatda Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär. «Bu maslahatyň halklarydyr döwletleri jebisleşdirýän...

07.12.2023 15:46
4406

Çalt ýöremek 2-nji derejeli diabetiň döremeginiň 39% öňüni alýar

Halkara hünärmenler topary 2-nji derejeli diabetiň (süýji keseliniň) döremek howpuny azaltmak üçin ýöremekdäki zerur tizligi kesgitlediler. Alymlar yzygiderli ýöremegiň 2-nji derejeli süýji keseliniň döremek ähtimallygyny...