Türk kompaniýalary Türkmenistanda 50,9 milliard dollarlyk gurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirdiler

  • 08.07.2023 18:13
  • 26895
Türk kompaniýalary Türkmenistanda 50,9 milliard dollarlyk gurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirdiler

Türkiýeden gelen kompaniýalar Türkmenistanda işlän döwründe bu ýurtda jemi 50,9 milliard dollarlyk gurluşyk taslamalaryny amala aşyrdy. Bu barada hurriyetdailynews.com Türkiýäniň Söwda ministrligine salgylanyp habar berýär. Muny ORIENT ýetirýär.

Geçen ýyl agzalan çeşme Türkmenistanda türk kompaniýalary tarapyndan durmuşa geçirilýän gurluşyk taslamalarynyň 49,9 milliard dollarlyk bolandygyny çaklapdy. Ýagny bir ýyla golaý wagtyň içinde türk gurluşyk kompaniýalary Türkmenistanda 1 milliard dollarlyk işleri tamamlapdyr.
Umuman alanyňda, 2023-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda türk potratçylary daşary ýurtda 7,5 milliard dollarlyk 110 taslama aldy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 63% köpdür.
Türkiýe Türkmenistanyň gurluşyk pudagyndaky esasy hyzmatdaşlaryndan biri bolup, ýurtda ulag, energiýa, saglygy goraýyş, bilim we ş.m. ýaly dürli ugurlarda köp sanly taslamanyň durmuşa geçirilmegine goşant goşýar.
Şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türk kompaniýalaryny Arkadag şäherinde Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň ýanyndaky çagalar iýmitiniň, şeýle-de derman serişdeleriniň önümçilik toplumynyň gurluşygyna gatnaşmaga çagyrdy.


düýn 17:03
6893

Serdar Berdimuhamedow Dubaýa iş sapary tamamlap, Aşgabada geldi

2-nji dekabrda Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyza dolandy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar.   Howa menzilinde...

düýn 17:02
21435

Türkmenistanyň Prezidentine mukaddes Gurhanyň käbir aýatlarynyň altyn suwy bilen ýazylan ýörite sowgady gowşuryldy

Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedowa BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri we Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktumyň adyndan mukaddes...

düýn 11:29
4524

Owganystanyň demirýol edaralarynyň ýolbaşçylary Aşgabatda gepleşikleri geçirýärler

Aşgabatda Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda gepleşikler geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin Owganystanyň demirýol müdirliginiň başlygy Baht-ur-Rahman Şarafat 30-njy noýabrda türkmen...

02.12.2023 22:41
10411

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün, 2-nji dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Söwda-senagat edarasyna bardy. Bu barada «Watan»...