Türkmenistana 1,3 million dollarlyk täze reagentler gelip gowuşdy

  • 21.06.2023 23:55
  • 27117
Türkmenistana 1,3 million dollarlyk täze reagentler gelip gowuşdy

Bütindünýä bankynyň karzy bilen maliýeleşdirilýän, “Türkmenistanda COVID-19-a garşy göreşmek” taslamasynyň çäginde Aşgabat şäherine ganyň umumy barlagyny geçirmäge niýetlenen bir tapgyr barlaghana reagenti gelip gowuşdy. Reagentler indi merkezi we sebit barlaghanalaryna paýlanar hem-de ýurt boýunça esasy barlaghana hyzmatlarynyň berlişini güýçlendirer.

Bahasy 1,3 million dollardan gowrak bolan bu lukmançylyk serişdesini getirmek Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda Ösüş Maksatnamasynyň goldamagynda amala aşyryldy. Bu Maksatnama ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty ministrligi bilen birlikde milli saglyk ulgamynyň geljekdäki kynçylyklara ukyplylygyny we taýýarlygyny güýçlendirmek ugrunda işleýär.
Barlaghana reagentleri bilen üpjünçilik saglygy goraýyş we ýurtda lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak üçin BMG-niň ÖM-niň Türkmenistanda durmuşa geçirýän taslamalarynyň giň bukjasynyň bir bölegidir. Dürli keselleri anyklamak we bejermek üçin esasy laboratoriýa hyzmatlary zerurdyr, bu goldaw agzalan hyzmatlaryň Türkmenistandaky ähli adamlara, şol sanda oba adamlaryna we çet sebitlerdäki ilat üçin elýeterli bolmagyny üpjün eder.


24.11.2023 11:28
9619

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17660

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6186

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
11946

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...