Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

  • 04.06.2023 10:21
  • 45355
Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy. Dabara 30-dan gowrak döwlet we Hökümet Baştutanlary gatnaşdy. 

Aşgabadyň howa menzilinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda döwletara gatnaşyklarynyň ýyl-ýyldan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygy bellenildi.
Ankara şäheriniň “Esenboga” Halkara howa menzilinde belent mertebeli türkmen myhmanyny türk tarapynyň beýleki resmi adamlary, dostlukly döwletiň işewür toparlarynyň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.
Günüň ikinji ýarymynda Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň köşkler toplumynyň Sergiler merkezinde Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan döwlet Baştutany Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmegi mynasybetli dabaralar boldy.
Merkezi girelgäniň öňünde  Serdar Berdimuhamedowy dostlukly ýurduň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly mähirli garşylady.
Dabaranyň öňüsyrasynda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň dostlukly döwletiň Baştutany bilen söhbetdeşligi boldy.
Serdar Berdimuhamedow türk Lideri bilen dostlarça salamlaşyp, ýurduň durmuşynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka bolan nobatdaky Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli Rejep Taýyp Ärdogany gutlady we ýokary döwlet wezipä resmi taýdan girişmegi mynasybetli iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Dabaranyň dowamynda döwlet Baştutany wezipesine gaýtadan saýlanan Rejep Taýyp Ärdogan çykyş etdi.
Agşam Rejep Taýyp Ärdogan daşary ýurtly myhmanlarynyň hormatyna Çankaýa köşgünde agşamlyk naharyny berdi.


şu gün 07:19
1201

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

şu gün 07:15
455

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

düýn 12:21
5127

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

düýn 12:16
6936

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...