Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

  • 04.06.2023 10:21
  • 44878
Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy. Dabara 30-dan gowrak döwlet we Hökümet Baştutanlary gatnaşdy. 

Aşgabadyň howa menzilinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda döwletara gatnaşyklarynyň ýyl-ýyldan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygy bellenildi.
Ankara şäheriniň “Esenboga” Halkara howa menzilinde belent mertebeli türkmen myhmanyny türk tarapynyň beýleki resmi adamlary, dostlukly döwletiň işewür toparlarynyň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary garşyladylar.
Günüň ikinji ýarymynda Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň köşkler toplumynyň Sergiler merkezinde Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan döwlet Baştutany Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmegi mynasybetli dabaralar boldy.
Merkezi girelgäniň öňünde  Serdar Berdimuhamedowy dostlukly ýurduň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly mähirli garşylady.
Dabaranyň öňüsyrasynda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň dostlukly döwletiň Baştutany bilen söhbetdeşligi boldy.
Serdar Berdimuhamedow türk Lideri bilen dostlarça salamlaşyp, ýurduň durmuşynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka bolan nobatdaky Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli Rejep Taýyp Ärdogany gutlady we ýokary döwlet wezipä resmi taýdan girişmegi mynasybetli iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Dabaranyň dowamynda döwlet Baştutany wezipesine gaýtadan saýlanan Rejep Taýyp Ärdogan çykyş etdi.
Agşam Rejep Taýyp Ärdogan daşary ýurtly myhmanlarynyň hormatyna Çankaýa köşgünde agşamlyk naharyny berdi.


düýn 17:24
4812

Latwiýa Türkmenistan bilen ulag hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak isleýär

Latwiýa Türkmenistan bilen ulag pudagynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirýär. Bu barada Trend habar berýär. Latwiýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi: bu howa...

düýn 11:09
7341

Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün, 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanandan soňra...

düýn 11:01
13203

Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy

Şu gün, 27-nji sentýabrda Türkmenistan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny belleýär. Häzirki wagtda Döwlet münberiniň toplumynyň öňündäki meýdançasynda dabaraly ýöriş başlandy. Ir bilen Prezident Serdar Berdimuhamedow...

düýn 09:16
6775

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentini Garaşsyzlyk baýramy bilen gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň adyndan Prezident Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli...