Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

  • 16.05.2023 15:23
  • 10822
Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Şu gün, 16-njy maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Söhbetdeşligiň barşynda ähli möhüm ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Söhbetdeşligiň dowamynda Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasy bilen döwlet we hökümet derejelerindäki ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijeli özara hereketleriň esasy ýagdaýlaryň biri bolup durýandygyny aýratyn nygtady.
Şeýle hem Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga degişli giň gerimli meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylýandygy nygtaldy.
Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz pudagynda, gämi gurluşygynda, himiýa senagatynda, howa ulaglar tehnikalaryny we ýük awtoulaglaryny ibermekde taslamalary durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki üstünlikli işler hem-de bu ugurda uly kuwwatyň bardygy bellenildi.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda taraplar özara gyzyklanma döredýän dürli ugurlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmegi maksat edinýändiklerini beýan etdiler.


düýn 22:37
25484

Serdar Berdimuhamedow harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde  saklamagyň wajypdygyny belledi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni Hökümet...

düýn 07:36
14216

Russiýada 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlarynyň senesi kesgitlenildi

Federasiýa Geňeşi 2024-nji ýylyň 17-nji martynda Russiýada prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Karar biragyzdan kabul edildi. 162 senator ses berdi. Kanuna görä, Russiýada geçiriljek prezident...

07.12.2023 17:15
39914

+993 71... «Altyn Asyr» aragatnaşyk operatory täze «71-lik» koduny işe girizdi

Türkmenistanda «Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory täze «71-lik» koduny işe girizdi. Halkara formatda täze kod bilen müşderi belgileri şu görnüşde hereket eder: +99371xxxxxx. Öň Türkmenistanda diňe — 61...

07.12.2023 16:54
8572

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy Ankarada kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirdi

7-nji dekabrda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy Ankaranyň «Konk Halı Saha» sport toplumynda sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirdi. Bäsleşik Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli...