Rustam Minnihanow Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisine baryp gördüler

  • 05.04.2023 17:09
  • 17739
Rustam Minnihanow Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisine baryp gördüler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada bir günlük sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Raisi Rustam Minnihanowy kabul etdi. Bu barada Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Söhbetdeşler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň nebit känlerini gözlemek, tebigy gazy daşamak, energetika we himiýa önümleriniň üpjünçiligi ýaly ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýle hem taraplar medeni-ynsanperwer ugurlary, şeýle hem bilim we syýahatçylyk hyzmatdaşlygy babatda pikir alyşdylar. Türkmenistanly talyplar Tatarystanda bilim alýan daşary ýurtly talyplaryň sanawynda birinji orunda durýar. Tatarystandaky türkmen talyplarynyň sany 6281-e deňdir.
Rustam Minnihanow Halk Maslahatynyň Başlygyny şu ýylyň 18-19-njy maýynda geçiriljek «Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum» forumyna gatnaşmaga çagyrdy.
Duşuşykdan soňra Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilýän söwda toplumynyň sergisine baryp gördi.


şu gün 00:41
5401

Mähri Bäşimowa Bişkekde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

27-28-nji noýabrda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy...

şu gün 00:35
2870

Duşenbede Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27-28-nji noýabrda Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapynyň ýolbaşçysy hökmünde wise-premýer...

şu gün 00:29
1187

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine wise-premýer Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekiliýetine Azerbaýjan...

düýn 22:48
1583

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet...