Serdar Berdimuhamedow amerikan işewürleriniň wekiliýetini kabul etdi

  • 06.12.2022 02:19
  • 7401
Serdar Berdimuhamedow amerikan işewürleriniň wekiliýetini kabul etdi

5-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan – ABŞ» işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty, «Nicklaus Companies»  kompaniýasynyň baş direktory Jon Rizi, «UGT Renewables» kompaniýasynyň esaslandyryjysy we başlygy Goran Raýsiçi hem-de  «Climate Compass» kompaniýasynyň baş direktory Kewin Jeýmsi kabul etdi.

Myhmanlar nobatdaky türkmen-amerikan işewürler forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza geldiler.
Serdar Berdimuhamedow we myhmanlar hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary barada pikir alyşmagyň barşynda forumyň çäklerinde meýilleşdirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň mundan beýläk-de netijeli gatnaşyk etmäge täze itergi berjekdigine ynam bildirdiler.
Şeýle hem Türkmenistan  bilen “Nicklaus Companies”  kompaniýasynyň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýola goýlandygy bellenildi. Bu kompaniýa Aşgabatda Golf-kluby gurmak boýunça iň oňat dünýä tejribesine esaslanan özboluşly taslamany amala aşyrdy.
Serdar Berdimuhamedow gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda işlemäge ýöriteleşen «UGT Renewables» kompaniýasynyň Işewürler geňeşine goşulmagyny goldady. Şeýle hem döwlet Baştutany Gün energetikasy ulgamynda kompaniýanyň uly tejribesiniň bardygyny göz öňünde tutup, ýurdumyzyň onuň bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga açykdygyny belledi.
Döwlet Baştutanynyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanda nebitgaz pudagynda iri möçberli düzümleýin taslamalar amala aşyrylýar. Munuň özi türkmen-amerikan hyzmatdaşlygyny, şol sanda «Climate Compass» kompaniýasy bilen hem ýola goýmak üçin oňaýly mümkinçilikleri döredýär.
Işewürler mazmunly, giňişleýin gepleşikleriň geçirilendigi üçin Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, ABŞ-nyň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny pugtalandyrmagy hem-de täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagy maksat edinýändiklerini ýene-de bir gezek tassykladylar.


düýn 10:39
3737

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11673

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
26714

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
7243

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...