2027-nji ýyldan Ýewropanyň awtobuslary howa zyýanly gazlary goýbermez

  • 09.11.2022 18:26
  • 16835
2027-nji ýyldan Ýewropanyň awtobuslary howa zyýanly gazlary goýbermez

2027-nji ýyla çenli Ýewropa Bileleşiginiň çäginde täze awtobuslaryň hiç biri howa we adama zyýanly bolan gazlary atmosfera goýbermeli däl. Bu maksada 11 şäherde we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan toparlaýyn ýetmek göz öňünde tutulýar. Bu barada euronews.com habar berýär.

Pariž, Barselona, Milan ýaly şäherler bolsa Brýusseli benzin ulanýan awtobuslaryň işe girizilmegini bes etmegiň ahyrky möhletini teklip etmäge çagyrýan megapolisleriň hataryndadyr. Arassa ulag boýunça hereketleriň biriniň ýolbaşçysy eýýäm olarda has arzan boljak “ýaşyl” alternatiwalaryň bardygyny aýdýar.

“Şäher häkimiýetleri we beýleki raýat birleşikleri Ýewropa Komissiýasyna 2027-nji ýyly şäherlerdäki täze awtobuslaryň zyňyndysyz işlejek ýyly etmek teklibi bilen ýüz tutdular. Munuň özi olaryň ýa elektrik ýa-da wodorod çekişli işlejekdigini alamatlandyrýar” diýip, Jeýms Nik aýdýar. Onuň sözlerine görä, şäherlerde elektrik ulaglara isleg barha artýar. Bu bolsa şeýle awtobuslaryň önümçiligini höweslendirmek üçin hem oňat mümkinçilik. Munuň özi, öz gezeginde, bahalaryň arzanlamagyna hem täsirini ýetirer. Çünki köp şäherlerde jemgyýetçilik ulaglarynyň tölegi örän ýokary, şeýle önümçilikleriň giňeldilmegi bolsa bahalary peseltmäge ýardam eder.


24.01.2023 15:00
19620

Bill Geýts sygyrlaryň howa zyňýan metanyny azaltmak başlangyjyna 12 mln dollar goýdy

Microsoft-y esaslandyryjy Bill Geýts sygyrlaryň howa zyňýan metanyny azaltmak kararyna gelen Awstraliýanyň başlangyjy bolan Rumin8-e maýa goýdy. Bu barada Bloomberg agentligi duşenbe güni habar berdi diýip, TASS ýazýar...

23.01.2023 11:42
21173

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...

17.01.2023 09:05
33188

Bişkek dünýäniň iň hapa şäherleriniň sanawynda birinji orunda durýar

Bişkek howasynyň hapalygy boýunça dünýäde birinji ýere çykdy. Bu barada howanyň hil derejesiniň sanawyny neşir edýän www.iqair.com saýtynda habar berildi. Saýtyň habaryna görä, Gyrgyzystanyň paýtagtynyň howasynyň...

12.12.2022 11:15
12002

2024-nji ýyldan Ýewropa Bileleşiginde USB Type-C-siz smartfonlary satmak bes ederler

Ýewropa Bileleşiginde zarýad gurluşlaryny bir nusga getirmek hakynda täze kanun kabul edildi 2024-nji ýylyň 28-nji dekabryndan başlap, ähli telefonlar üçin USB Type-C hökmany bolar diýip, Verge ýazýar. Täze talaplar...