Wladimir Putin Uly Kreml köşgünde Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy

  • 03.11.2022 23:36
  • 23371
Wladimir Putin Uly Kreml köşgünde Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy

3-nji noýabrda günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna dowam edýän resmi saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy.

Uly Kreml köşgünde geçirilen söhbetdeşligiň barşynda häzirki wagtda  giň ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýän türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň wajyp meseleleriniň ençemesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

«Siz haýsy wezipede Russiýa gelseňizde, biz Sizi görmäge hemişe şatdyrys. Çünki Siz biziň ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklarymyzy ösdürmäge ägirt uly goşant goşduňyz» — diýip, Russiýanyň Lideri nygtady.
Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy strategik hyzmatdaşlardyr, munuň özi durmuş hem-de  döwür bilen subut edildi. Hyzmatdaşlyk ýylsaýyn berkeýär, giňelýär, ýagny yzygiderli ösdürilýär diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.
Ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak biziň strategiýamyzyň esasy maksadydyr. Şoňa görä-de, biz mundan beýläk hem bu ugurda ynamly öňe gideris diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy resmi saparyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, ýurdumyza ugrady.


şu gün 07:41
287

Gurbanguly Berdimuhamedow Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Gahrymany diýen adyň dakylmagy bilen gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy we aýratyn...

şu gün 07:35
36

Türkmenistanyň 1301 sany täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

25-nji sentýabrda Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Öň habar berşimiz ýaly...

şu gün 07:29
8

Serdar Berdimuhamedow Astrahanyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi

25-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi. Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysy türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik...

şu gün 07:22
62

29-njy sentýabrda Germaniýanyň Kansleri Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri bilen duşuşar

Germaniýanyň kansleri Olaf Şols şu hepde Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň Liderlerini kabul eder diýip, Germaniýanyň hökümetiniň metbugat sekretary Şteffen Hebestraýtyň aýdanlaryna salgylanyp, EURACTIV habar berýär...