Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan—Russiýa parlamentara toparyny döretmek teklibini goldady

  • 01.11.2022 21:38
  • 15562
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan—Russiýa parlamentara toparyny döretmek teklibini goldady

1-nji noýabrda Moskwa resmi sapar bilen baran Gurbanguly Berdimuhamedow günüň ikinji ýarymynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşinde Russiýanyň Parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy Walentina Matwiýenko bilen duşuşdy. Duşuşyga iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalary gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy parlament gatnaşyklary strategik türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň yzygiderli ösdürilmegine saldamly goşant goşýandygyny nygtady.
Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa tarapynyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň  we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Parlamentara toparyny döretmek baradaky  teklibini goldaýandygyny aýtdy we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň many-mazmunyna laýyk gelýän bu başlangyjyň örän derwaýysdygyny nygtady.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy türkmen tarapynyň bu babatda zerur bolan çözgütleri kabul edendigini aýdyp, toparyň agzalaryna üstünlikli we netijeli işlemegi arzuw etdi we bu işe hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigini tassyklady.
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Russiýanyň parlamentara hyzmatdaşlygynyň formatynyň dürli wezipeleriň köpüsiniň çözülmegini göz öňünde tutýandygyny belläp, olaryň esasylary barada durup geçdi.
Gepleşikleriň dowamynda şeýle hem türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy, hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi uly ugurlary anyklaşdyryldy.


düýn 10:39
3737

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11673

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
26714

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
7243

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...