Türkiýede TOGG milli elektromobiliniň tapgyrlaýyn önümçiligi başlandy

  • 31.10.2022 13:52
  • 15257
Türkiýede TOGG milli elektromobiliniň tapgyrlaýyn önümçiligi başlandy

Türkiýede ilkinji milli elektromobiliň — TOGG krossoweriniň tapgyrlaýyn önümçiligine girişildi. Gemlikde (Bursa welaýaty) zawodyň dabarly açylyşyna ýurduň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan gatnaşdy.  

Elektriki TOGG krossoweriniň ilkinji prototipi bilen baryp-ha 2019-njy ýylda tanyşdyrylypdy. Şol ýylyň özünde biraz soňurrak türk markasy Ýewropada ikinji modele - elektriki sedana patent aldy, onuň haçan çykyp başlajagy heniz mälim däl. 
TOGG krossoweriniň ýöreýiş ätiýaçlygy bir gezek alan zarýady bilen 300-den 500 kilometr aralyga çenli geçip bilýär, ýarym sagatda bolsa batareýa 80% zarýad aldyryp bolýar.
Geljekde modeli üçünji derejeli awtonom sürüş ulgamy we gapdal aýnalaryň deregine şekili salondaky ýörite ekranlara berýän kameralar bilen enjamlaşdyrarlar.
TOGG kompaniýasynyň baş direktory Gýurjan Karakaşyň žurnalistlere habar bermegine görä, ýylda 100 müň töweregi awtoulag çykarmak meýilleşdirilýär, zawodyň hakyky önümçilik kuwwaty önümçiligiň möçberini 175 müň ulaga çenli galdyrmaga mümkinçilik berýär.   
Türkiýede TOGG resmi ýagdaýda 2023-nji ýylyň martyndan başlap satuwa çykar we ilkibada bir ýarym ýylyň dowamynda ony diňe öz bazarynda satarlar. Geljekde bu ulaglary Germaniýa, Fransiýa we ÝB-niň beýleki ýurtlaryna ibermek göz öňünde tutulýar. 


düýn 14:21
12141

«Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Ýylyň awtoulagy» (Car of the Year 2022) baýragynyň guramaçylary ýedi ýeňijini yglan etdiler. Şort-liste bäş sany elektromobil we içinden otlandyrylýan hereketlendirijili modeliň ikisi girdi.  Renault Austral bilen...

düýn 14:09
13363

Caterpiller doly elektrikleşdirilen ilkinji karýer samoswalyny görkezdi

Caterpillar Arizonanyň karýerleriniň birinde özüniň batareýa bilen işleýän ilkinji agyr ýük ulagynyň janly görkezilişini gurady.  Caterpillar 793 atly prototip iş ýagdaýyna aňrybaş meňzedilen şertlerde öz mümkinçiliklerini...

24.11.2022 22:21
8151

Battista Hyper GT elektriki giperkary birnäçe rekordy goýdy

Kaşaň elektromobilini öndüriji kompaniýa bolan Automobili Pininfarina özüniň doly elektrikleşdirilen Battista Hyper GT giperkary bilen elektromobilleriň arasynda  tizligiň täze rekordyny goýandyny mälim etdi. Awtoulag...

15.11.2022 13:41
9778

16-njy noýabrda täze Toyota Prius-yň birinji görkezilişi bolar

Toyota kompaniýasy owal 16-njy noýabrda ilkinji görkezilişiniň boljakdygy bildiriş edilen çäräniň Toyota Prius-yň gibridiniň täze nesline bagyşlanjakdygyny resmi görnüşde tassyklady. Ondan hem başga kompaniýa geljekki ...