Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmen-hytaý gatnaşyklary nusga alarlyk. Bu ýerde hiç hili ulaltma ýok

  • 04.10.2022 22:24
  • 8018
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmen-hytaý gatnaşyklary nusga alarlyk. Bu ýerde hiç hili ulaltma ýok

— Türkmen-hytaý gatnaşyklaryna baha berşim barada aýdanymda, olara nusga alarlyk diýerdim. Bu ýerde hiç hili ulaltma ýok — diýip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat-attaşesi Wan Sziunyň hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň ösüşine Gurbanguly Berdimuhamedowyň nähili baha berýändigi baradaky sowalyna jogap berdi. Söhbetdeşlik «Watan» habarlar gepleşiginiň agşamky sanynda görkezildi.

Söhbetdeşligiň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň häzirki mazmuny ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri   tutulýan   ugurlary we mümkinçilikleri babatda hem, ählumumy ösüşiň ugurlary babatda hem garaýyşlarda doly özara düşünişmek bilen kesgitlenendir.

«Hytaý Halk Respublikasynyň halkara giňişliginde Türkmenistana, biziň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynda öňe sürýän başlangyçlaryna berýän goldawyny aýratyn bellemek isleýärin.
Öz nobatynda, Türkmenistan hem biziň hytaýly hyzmatdaşlarymyz üçin derwaýys meselelere, şol sanda Hytaý Halk Respublikasynyň çäkleriniň  bitewüligine we bölünmezligine degişli meselelere öz garaýyşlaryny hemişe anyk we aýdyň beýan edýär. Biz «bir Hytaý» syýasatyna berk eýerýäris, separatizmiň islendik ýüze çykmalaryna garşy çykyş edýäris» - diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.


düýn 23:01
85

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

8-nji fewralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine...

düýn 09:44
13047

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 09:38
12627

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

7-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi...

düýn 09:08
39359

Özbegistan Türkmenistana «Tiz kömek» awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň ugradylmagynyň yzysüre, goňşy ýurtdan biziň ýurdumyza tiz lukmançylyk kömegini amala aşyrmaga niýetlenilen awtoulaglar iberildi. Volkswagen Caddy...