Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi bilen duşuşdy

  • 01.10.2022 00:12
  • 3776
Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruis Alonso bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistanyň ÝB bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösüşiniň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Duşuşyk 29-njy sentýabrda Türkmenistanyň DIM-inde geçirildi.

Türkmenistan bilen ÝB-niň arasynda gatnaşyklary giňeltmegiň esasy görkezijileriniň biri ýokary derejeli gepleşikler bolup durýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Ýewropa Komissiýasynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň wekiliýetleriniň özara saparlaryň, şeýle hem Ýewropa Parlamentiniň agzalarynyň türkmen kärdeşleri bilen duşuşyklarynyň gurnalmagynyň mümkinçilikleri bilen bagly meselelere seredildi.
Söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleriň toplumyny ara alyp maslahatlaşmak üçin şertleri döretmek maksady bilen, taraplar şu ýylyň ahyryna çenli Aşgabatda “Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisini geçirmegi ylalaşdylar.
Şol bir wagtda, türkmen-ýewropa gepleşikleriniň çäklerinde adam hukuklary boýunça nobatdaky ikitaraplaýyn duşuşygy geçiriler we onuň dowamynda wajyp ynsanperwerlik meselelerine seredilmegi meýilleşdirilýär.


şu gün 09:54
2510

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4041

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13137

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...