Türkmenistanyň Fransiýadaky täze ilçisi resmi taýdan wezipä girişdi

  • 20.08.2022 14:33
  • 10522
Türkmenistanyň Fransiýadaky täze ilçisi resmi taýdan wezipä girişdi

Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Çaryýew Fransiýanyň Ýeliseý köşgüniň Döwlet protokoly we diplomatik çäreler boýunça direktory Filipp Franka öz ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy. Bu barada orient.tm habar berýär.

Türkmenistanyň Fransiýadaky diplomatik wekilhanasynyň habar bermegine görä, duşuşygyň dowamynda Fransiýanyň Döwlet protokolynyň ýolbaşçysy türkmen diplomatyny wezipä girişmegi bilen gutlap, oňa işine üstünlik arzuw etdi. Ol Döwlet protokoly gullugynyň Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek üçin ikitaraplaýyn başlangyçlara hemmetaraplaýyn ýardam berjekdigini habar berdi.
Türkmenistanyň Fransiýadaky doly ygtyýarly wekili, öz gezeginde, türkmen-fransuz hyzmatdaşlygyny berkitmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.


şu gün 12:26
188

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu garada 4-nji fewralda Gurbanguly...

düýn 16:00
23750

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...

03.02.2023 23:59
24903

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...

03.02.2023 23:06
22548

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby adyň nyşany gowşuryldy

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Şu gün bolsa ýurdumyzyň...