6-7-nji awgustda Aşgabatda geçiriljek halkara sergä we maslahata 120-ä golaý kompaniýa gatnaşar

  • 05.08.2022 08:07
  • 11448
6-7-nji awgustda Aşgabatda geçiriljek halkara sergä we maslahata 120-ä golaý kompaniýa gatnaşar

Ozal habar berşimiz ýaly, 6-7-nji awgustda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň gurluşyk, senagat we energetika pudaklaryna bagyşlanan halkara sergi we maslahat geçiriler. Halkara sergä ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň, hususy kärhanalarynyň we daşary ýurt kompaniýalarynyň 120-ä golaýy gatnaşar. Bu forumlar Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününe bagyşlanýar.

6-njy awgustda irden «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara serginiň we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahatyň dabaraly açylyşy bolar. Sergide gurluşyk, senagat we energetika pudaklarynda, himiýa senagatynda, ýol gurluşygynda gazanylýan üstünlikler barada maglumat berýän diwarlyklar görkeziler.
Utgaşykly görnüşde geçiriljek «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat iki günläp dowam eder. Onda ýurdumyzyň degişli pudaklarda ýeten sepgitlerini, öňdebaryjy tejribesini beýan edýän çykyşlara giň orun berler. Maslahatda ýurdumyzyň gurluşyk, senagat we energetika pudaklarynda taslamalary durmuşa geçirýän daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri, bu ugurlarda öňdebaryjy tejribeleri öňe sürýän halkara bilermenler hem çykyş ederler.


düýn 18:39
13204

Gurbanguly Berdimuhamedow german kompaniýalaryny Arkadag şäheriniň senagat toplumyny döretmeklige gatnaşmaga çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyndaky çykyşynda german...

düýn 18:37
9298

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýany Türkmenistanyň suw hojalyk ulgamynda taslamalary durmuşa geçirmäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow german kompaniýalaryna Türkmenistanyň suw hojalyk ulgamynda dürli taslamalary durmuşa geçirmek meselelerine garamagy...

düýn 18:31
10137

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýanyň banklaryny türkmen banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň döwlet we täjirçilik banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy...

düýn 18:25
4361

Türkmenistan german kompaniýalaryny ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak boýunça taslamalara gatnaşmaga çagyrdy

Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-iň işewürlerini ulag we kommunikasiýalar ulgamynda hyzmatdaşlyk etmäge...