Türkmenistan ABŞ bilen howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlygy berkidýär

  • 31.07.2022 15:25
  • 9378
Türkmenistan ABŞ bilen howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlygy berkidýär

30-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda Howpsuzlyk meseleleri boýunça iş toparynyň ilkinji duşuşygy geçirildi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew duşuşygy açmak bilen, bu duşuşygyň howpsuzlyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek üçin geljekki geňeşmeleriň esasy bolup durýandygyny belledi.
Taraplar sebit we halkara gün tertibiniň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar, terrorçylyk, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy ýaly howplara we beýleki hereketlere garşy göreşmegiň netijeliliginiň zerurdygyny nygtadylar. Şeýle hem kiberjenaýatçylyga garşy göreşmek, maglumat howpsuzlygyny güýçlendirmek çäreleri özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlary hökmünde görkezildi.
Owganystanda parahatçylygy saklamak meselesine aýratyn üns berildi. W.Hajiýew Türkmenistanyň Owganystanyň syýasy we ykdysady durnuklylygyna hem-de agzybirligine we gülläp ösmegine gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi. Şu nukdaýnazardan, "Merkezi Aziýa + ABŞ" we "Türkmenistan-ABŞ-Owganystan" ýaly köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk formatlarynyň netijeliligi bellenildi.


şu gün 11:54
806

Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň konferensiýasy geçiriler

2024-nji ýylyň 13 – 19-njy aprelinde Aşgabatda Demir ýollarynyň hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň demir ýollarynyň baş müdirleriniň Konferensiýasynyň XXXVIII mejlisi geçiriler. Bu barada Orient habar berýär...

şu gün 11:49
373

Türkmenistan ilkinji gezek Halkara sergiler býurosynyň komitetine saýlandy

Türkmenistan Halkara sergiler býurosynyň administratiw we býujet meseleleri boýunça komitetiniň agzalygyna biragyzdan saýlandy. Bu çözgüt guramanyň Baş assambleýasynyň 173-nji sessiýasynyň çäklerinde kabul edildi...

şu gün 11:30
1754

Türkmenistanyň ilçisi Esen Aýdogdyýew Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy

4-nji dekabrda Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine ynanç hatyny gowşurdy. Uly Kreml köşgüniň Aleksandrow zalynda geçirilen daşary...

şu gün 11:17
669

2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň 13-nji mejlisi geçiriler

Moskwada Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň...