Wise-premýerler Ç.Purçekowa we M.Mämmedowa käýinç yglan edildi

  • 30.07.2022 01:47
  • 25582
Wise-premýerler Ç.Purçekowa we M.Mämmedowa käýinç yglan edildi

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Başlygynyň gurluşyk, senagat we energetika meseleleri boýunça orunbasary Çarymyrat Purçekowa hem-de medeniýet we habar beriş serişdeleri boýunça orunbasary Mährijemal Mämmedowa käýinç yglan etdi.

Degişli resminamalara Türkmenistanyň Prezidenti anna güni Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Buýruklara laýyklykda, käýinç wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin yglan edildi.


şu gün 12:39
29

Türkmenistan BMG-niň gurluşlarynyň ýurtda wekilçiligini artdyrmaga taýýardygyny mälim etdi

8-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň hem-de bu guramanyň sebitleýin düzümleriniň ýolbaşçylary bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi...

şu gün 12:03
17

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Wengriýanyň Premýer-ministri bilen gepleşikleri başlandy

Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iş sapary amala aşyrýan Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler başlandy. Resmi garşylanyş dabarasy tamamlanandan soňra, taraplar...

düýn 21:51
19575

«Türkmenhowaýollary» haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw gurnady

2023-nji ýylda Türkmenistanly zyýaratçylaryň Mukaddes Gurban aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmekleri üçin «Türkmenhowaýollary» agentligi «Boeing 777-200» kysymly howa gämisinde 8 sany ýörite...

düýn 21:34
6534

Gurbanguly Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbany kabul etdi

8-nji iýunda Aşgabada iki günlük resmi sapar bilen gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...