Serdar Berdimuhamedow Ahmet Çalyk bilen duşuşdy

  • 21.07.2022 00:29
  • 20201
Serdar Berdimuhamedow Ahmet Çalyk bilen duşuşdy

20-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.

Döwlet Baştutany türk kompaniýalary bilen köpýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini belledi. Şunuň bilen baglylykda, iň ýokary tehnologiýalar esasynda enjamlaryň abatlanylmagyny we uzak möhletleýin işledilmegini üpjün edip biljek Merkezi Aziýadaky ýeke-täk kärhananyň açylmagynyň ähmiýeti nygtaldy.
Duşuşygyň dowamynda dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň şu günki ýagdaýy we geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Prezident Serdar Berdimuhamedowa ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň çäklerinde dünýä belli “General Electric” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutany gurluşyk işleriniň ýokary hiliniň hem-de desgalaryň şertnamada bellenilen möhletlerde ulanmaga berilmeginiň türkmen tarapynyň esasy şerti bolandygyna we şeýle bolmagynda-da galýandygyna ünsi çekdi.


şu gün 14:03
6350

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
5186

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
16914

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
9263

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...