Eýranyň we Azerbaýjanyň Prezidentleri Aşgabatda duşuşyk geçirdiler

  • 30.06.2022 11:01
  • 14046
Eýranyň we Azerbaýjanyň Prezidentleri Aşgabatda duşuşyk geçirdiler

29-njy iýunda Aşgabatda altynjy Hazar sammitiniň çäklerinde Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen ikitaraplaýyn duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň barşynda Prezident Raisi iki ýurduň arasyndaky mümkinçilikleriň häzirki gatnaşyklaryň derejesinden has ýokarydygyny nygtap, «syýasy, ykdysady, medeni we söwda ulgamlarynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek üiçn bu mümkinçilikleri netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny» beýan etdi.
Öz gezeginde, Ilham Aliýew birnäçe ugurlarda, hususan-da, ulag, energetika we beýleki ulgamlarda oňyn netijeleriň gazanylandygyny belledi. Şeýle hem Azerbaýjanyň Prezidenti iki halkyň umumy taryhynyň özara gatnaşyklar üçin ajaýyp binýatdygyny nygtady.
Raisi Aşgabada saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen hem duşuşyklary geçirdi.


düýn 23:01
85

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

8-nji fewralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine...

düýn 09:44
13047

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 09:38
12627

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

7-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi...

düýn 09:08
39359

Özbegistan Türkmenistana «Tiz kömek» awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň ugradylmagynyň yzysüre, goňşy ýurtdan biziň ýurdumyza tiz lukmançylyk kömegini amala aşyrmaga niýetlenilen awtoulaglar iberildi. Volkswagen Caddy...