Eýranyň we Azerbaýjanyň Prezidentleri Aşgabatda duşuşyk geçirdiler

  • 30.06.2022 11:01
  • 13966
Eýranyň we Azerbaýjanyň Prezidentleri Aşgabatda duşuşyk geçirdiler

29-njy iýunda Aşgabatda altynjy Hazar sammitiniň çäklerinde Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen ikitaraplaýyn duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň barşynda Prezident Raisi iki ýurduň arasyndaky mümkinçilikleriň häzirki gatnaşyklaryň derejesinden has ýokarydygyny nygtap, «syýasy, ykdysady, medeni we söwda ulgamlarynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek üiçn bu mümkinçilikleri netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny» beýan etdi.
Öz gezeginde, Ilham Aliýew birnäçe ugurlarda, hususan-da, ulag, energetika we beýleki ulgamlarda oňyn netijeleriň gazanylandygyny belledi. Şeýle hem Azerbaýjanyň Prezidenti iki halkyň umumy taryhynyň özara gatnaşyklar üçin ajaýyp binýatdygyny nygtady.
Raisi Aşgabada saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen hem duşuşyklary geçirdi.


şu gün 08:31
1213

Türkmenistanyň Prezidenti gyrgyz kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň döwlet Baştutany Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady. «Siziň parasatly hem öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Gyrgyzystan ösüşiniň täze tapgyryna...

düýn 16:06
7306

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi

Şu gün, 7-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy hanym Sahiba Gafarowany...

06.12.2022 12:25
23588

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

06.12.2022 12:07
9840

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...