Raşid Meredow Tähranda eýranly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

  • 14.06.2022 20:48
  • 16737
Raşid Meredow Tähranda eýranly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Eýrana resmi saparynyň öňýanynda Tähranda iki ýurduň daşary işler ministrleri — Raşid Meredowyň we Hoseýn Amir Abdollahianyň duşuşygy geçirildi. Bu barada eýran habar beriş serişdeleri habar berýär.

Duşuşyk Eýranyň Daşary işler ministrliginde geçirildi. Iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylary özara gatnaşyklary we ýakynda geçiriljek ýokary derejedäki duşuşygy maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekmek meýilleşdirilýär.


düýn 11:41
8258

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunçylyk namalaryny kabul etdi

3-nji iýunda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlara garaldy hem-de kabul edildi. Deputatlar gün tertibine laýyklykda, «Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk...

düýn 10:37
33117

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslary we elektromobilleri synag etdi

3-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän döwrebap elektrobuslary we elektromobilleri barlap, synag...

düýn 10:21
24548

Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy. Dabara 30-dan...

düýn 10:13
9944

Aşgabatda Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda welosipedli ýöriş geçirildi

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu çärä Aşgabadyň we welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň müňlerçesi gatnaşdy.  Belläp...