Finlýandiýada Ýewropadaky iň çalt superkompýuter işe girizilýär

  • 14.06.2022 20:08
  • 7456
Finlýandiýada Ýewropadaky iň çalt superkompýuter işe girizilýär

Duşenbe gününden Finlýandiýada iň çalt superkompýuter işe girizilýär, ol sentýabr aýyndan ýewropaly ulanyjylar üçin elýeterli bolar diýip, Ýewropa komissiýasy habar berýär. Muny interfax.ru ýetirýär

“Ýewropanyň ýokary öndürijilikli hasaplamalar boýunça bilelikdäki kärhanasy (EuroHPC) iň täze LUMI superkompýuterini hödürleýär. Ol Finlýandiýanyň Kaýaani şäherinde ýerleşýär. LUMI – bu Ýewropada iň çalt we energiýany sarp ediş nukdaýnazaryndan iň netijeli superkompýuter bolup, hasaplaýyş tizligi boýunça dünýäde üçünji orunda durýar” – diýlip, Ýewropa komissiýasy tarapyndan ýaýradylan beýanda aýdylýar. 

Kompýuter EuroHPC bilen Ýewropanyň 10 döwletiniň bilelikdäki tagallalary bilen döredildi: Belgiýa, Daniýa, Islandiýa, Norwegiýa, Polşa, Finlýandiýa, Şweýsariýa, Şwesiýa, Çehiýa we Estoniýa. 

“Uly möçberli hasaplaýyş mümkinçilikleriniň kömegi bilen LUMI ylmy öňegidişliklere, mysal üçin, lukmançylykda we klimat gözleglerinde hyzmat eder, bu – Ýewropada iň çalt superkompýuter we dünýädäki iň kuwwatly üç superkompýuteriň biri” – diýip, sanly tehnologiýalar boýunça Ýewropa komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Margrete Westager belleýär.

Bu superkompýuteriň iň ýokary güýjüniň 550 petaflos ýa-da sekuntda 550 mln mlrd hasaplama bolmagyna garaşylýar.
Häzirki wagtda Ýewropada eýýäm dört superkompýuter işleýär: Bolgariýada Discoverer, Lýuksemburgda MeluXina,  Sloweniýada Vega we Çehiýada Karolina. Ýene birnäçesi işe girizilmäge taýýarlanýar: Italiýada LEONARDO, Portugaliýada Deucalion we Ispaniýada MareNostrum 5.


30.05.2023 13:44
2992

Ýewropa biodürlülik bilen bagly ylmy gözleglerde dünýä lideri boldy

Ýewropa biodürlülik ugrundaky ylmy gözlegleriň sany boýunça lider boldy. Bu barada Elsevier ylmy neşirýatynyň gözleginde aýdylýar diýip, euro-pulse.ru belleýär. 2017 – 2022-nji ýyllarda dünýäde neşir edilen ylmy...

29.03.2023 11:28
25066

iPhone 15 Ýewropada SIM karta üçin ýeri bolmazdan çykar

Apple Ýewropadaky fiziki SIM karta goldawy bolan smartfonlary goýbermegi bes eder. Bu barada iGeneration blogynda habar berildi diýip, lenta.ru ýazýar. HBS-niň awtorlarynyň hasabatyna görä, Apple Ýewropada SIM...

31.08.2022 18:24
33168

Portugaliýada Ýewropada iň uly dinozawryň galyndylary tapyldy

Portugaliýanyň Pombal şäherinde geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde dinozawryň galyndylary tapyldy we bu Ýewropada tapylan iň uly dinozawryň galyndylary diýlip çak edilýär. The Guardian-yň habar bermegine görä, gazuw...

21.08.2022 19:59
4407

Ýewropa kosmosdan Gün energiýasyny almagy meýilleşdirýär

Ýewropanyň kosmos agentligi (ESA) şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň ministrleriniň duşuşygynda kosmos Gün elektrostansiýasynyň taslamasynyň tehniki-ykdysady taýdan esaslandyrylmagy...