ABŞ-da adamlara çip oturdyp başladylar

  • 08.05.2022 18:50
  • 30599
ABŞ-da adamlara çip oturdyp başladylar

Adamlary çiplemek işinde iň haý-haýly taslama Neuralink hasaplanýar, onuň gözbaşynda Ilon Mask durýar. Emma adamlary çiplemekde başlangyç ädim Neuralinke degişli däldir — muny Synchron amala aşyrdy. Çeşmäniň ýazmagyna görä, ABŞ-da Synchron-yň işläp taýýarlan Stentrode beýni-kompýuter interfeýsiniň ilkinji kommersiýa ulgamynyň kliniki synaglary başlandy. Eger synaglar şowly diýip ykrar edilse, ulgamy hemme ýerde ulanyp bolar, ol ilkinji nobatda ysmaz keselliler üçin göz öňünde tutulandyr. 

Işläp taýýarlaýjylar we lukmanlar kliniki barlaglaryň çäklerinde Stentrode-nyň hassalar üçin howpsuzdygyna, şeýle hem, onuň el degrilmezden sanly gurluşlar bilen netijeli işlemäge ukyplydygyna göz ýetirmelidirler. 
Stentrode-nyň elektrodlary gandamarlar arkaly beýnä geçýär we ulgam beýniniň işjeňligini tekstli habarlar, elektron poçta we beýleki durmuşda gerek bolýan zatlar bilen işlemäge mümkinçilik berýän elektriki yşaratlara öwürmäge başlaýar.
Stentrode mümkinçiligi çäkli adamlara daşky dünýä bilen aragatnaşyk saklamagy ep-esli ýeňilleşdirýär. Resmi maglumatlara görä, diňe ABŞ-yň özünde ulgamyň 5 million potensial ulanyjysy bar. Häzirlikçe barlaghanada synaglaryň gysga möhletli tapgyrlaryny geçirmäge rugsat alyndy. Ýöne, eger kliniki synaglaryň birinji döwri şowly tamamlansa, onda programma giňeldiler, bu bolsa hassalara Stentrode-i uzak ulanmaga mümkinçilik berer. Taslamanyň ýakyn birnäçe ýylyň dowamynda kommersiýalaşdyrylmagyna garaşylýar.


30.05.2023 13:44
2906

Ýewropa biodürlülik bilen bagly ylmy gözleglerde dünýä lideri boldy

Ýewropa biodürlülik ugrundaky ylmy gözlegleriň sany boýunça lider boldy. Bu barada Elsevier ylmy neşirýatynyň gözleginde aýdylýar diýip, euro-pulse.ru belleýär. 2017 – 2022-nji ýyllarda dünýäde neşir edilen ylmy...

30.05.2023 13:18
6574

Hytaý 2030-njy ýyla çenli kosmonawtlaryny ilkinji gezek Aýa gondurmagy meýilleşdirýär

Hytaý öz kosmonawtyny 2030-njy ýyla çenli Ýeriň tebigy hemrasynyň üstüne gondurmagy meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Hytaýyň Pilotirlenýän kosmos uçuşlary maksatnamasynyň müdirligi (CMSA) habar berdi. "Aýdaky...

22.05.2023 11:33
7153

Nature: Hytaý gözleg işlerine goşan goşandy boýunça ABŞ-dan öňe geçdi

Hytaý ilkinji gezek Nature Index ýokary hilli tebigy ylmy žurnallar toparynda neşir edilen gözleg makalalaryna goşant goşmakda Birleşen Ştatlardan öňe geçip, birinji belgili boldy. Bu barada forbes.kz habar berýär...

22.05.2023 11:26
37558

ABŞ-da başy gökdirän binalaryň agramynyň Nýu-Ýorkuň suwuň astyna gitmegine sebäp bolýandygy aýdyldy

ABŞ-nyň Geologiýa gullugynyň alymlary gözlegleriň netijesi boýunça, Nýu-Ýorkdaky başy gökdirän binalaryň şäheri suwuň astyna gidirýändigini aýtdylar. Bu barada Trend habar berýär. Şäherdäki binalaryň umumy agramy...