Hytaý dünýäde iň beýik meteostansiýany gurnady

  • 07.05.2022 09:05
  • 12349
Hytaý dünýäde iň beýik meteostansiýany gurnady

Hytaý alymlary Ewerestiň gerşinde dünýäde iň beýik meteostansiýany gurnadylar. Ol 8800 metr belentlikde ýerleşýär. Ondan öňki iň beýik meteorologiýa stansiýasy 2019-njy ýylda amerikan-britan ekspedisiýasy tarapyndan Ewerestiň günorta eňňidinde, 8430 metr belentlikde gurnalypdy.

13 adamdan ybarat ylmy ekspedisiýa Hytaýyň Ylymlar akademiýasynyň ýanyndaky Tibet daglygynyň barlaglary instituty tarapyndan guraldy. Stansiýanyň ähli enjamlarynyň agramy 50 kg töweregi bolup, ýokary çykarmak üçin onuň esasy bölekleri söküldi. Hytaý alymlarynyň bu taslamasy Ewerestiň depesinde onlarça şunuň ýaly stansiýalary ýaýbaňlandyrmagy göz öňünde tutýar. Üstümizdäki ýylda olaryň eýýäm dördüsi: 5200, 7028, 7790 we 8300 metr belentliklerde gurnaldy. Geçen ýyl bolsa üç sanysy: 5400, 5800 we 6500 metr belentliklerde gurnalypdy.

Hytaýly barlag geçirijileriň pikirine görä, Ewerest ählumumy maýylganlygyň täsirini başdan geçirýär. Sekiz sany täze stansiýa şemalyň tizligi, onuň öwüsýän ugurlary, howanyň çyglylygy baradaky maglumatlary ýygnar. Mundan hem başga, alymlar olar arkaly ýokary belentliklerde buzluklaryň ereýşi hakynda has köp maglumatlary alarlar.


02.02.2023 13:27
23042

Hytaýly alymlar bol süýtli sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar

Hytaýda alymlar ýylda 18 tonna çenli süýt berip bilýän ýokary öndürijilikli golştin tohumly sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar. Global Times gazetiniň habaryna görä, Hytaýyň Demirgazyk-günbatar oba we tokaý hojalygy uniwersitetiniň...

15.01.2023 21:51
21023

Hytaý dünýädäki ilkinji dolandyryjysyz barlag gämisini işe girizdi

Hytaý dünýäde ilkinji doly awtomatlaşdyrylan ylmy-barlag gämisini ulanylyşa girizdi. Bu barada Hytaýyň Merkezi telewideniýesi CCTV-ä salgylanyp, TASS habar berýär. “Çžuhaýýun” gämisi awtonom nawigasiýa ulgamy hem...

24.12.2022 15:39
18775

Hytaý 2030-njy ýyla çenli Gün ulgamyndan daşarda ýaşaýyş üçin ýaramly planetalary gözläp başlar

Hytaý 2045-nji ýyla çenli dünýäniň güýçli kosmiki döwletine öwrülmek niýeti bilen uzak älemi öwrenmek boýunça birgiden iri meýilnamalary taslady. Bu barada Global Times ýazýar.  Şeýle meýilnamalaryň hataryna — 2030...

07.12.2022 13:52
19074

Hytaý eýýäm 2028-nji ýyla çenli Aýda baza gurmagy meýilleşdirýär

ABŞ ahyrsoňy Artemis maksatnamasynyň birinji döwrüne girişýänçä we onuň çäklerinde 2025-nji ýylda astronawtlaryň Aýa dolanmagyna garaşylýarka, täze maglumatlara görä, Hytaý edil şol möhletiň içinde diýen ýaly Aýda...