Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (11.04 — 17.04)

  • 11.04.2022 00:41
  • 22463
Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (11.04 — 17.04)

Geljek hepde Türkmenistanda howanyň üýtgäp durmagyna, käbir ýerlerde ygalyň düşmegine we şemalyň güýjemegine garaşylýar diýip howa maglumaty gullugy çaklaýar. Şeýle hem howanyň temperaturasynyň gije-gündiziň dowamynda üýtgäp durmagyna garaşylýar.

Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbede howa maglumaty gullugy howanyň +24 dereje boljakdygyny çaklaýar. Hepdäniň sişenbe güni howa +31 derejä çenli gyzar, çarşenbede bolsa eýýäm gyzgynlyk +37 derejä ýeter. Penşenbede temperatura +25 derejä düşer, anna güni bolsa - +21-e çenli peselip, şenbe güni +25 dereje bolmagyna garaşylýar. Ýekşenbe güni ýagyş görnüşinde 10,5 mm ygalyň düşmegine garaşylýar, şol gün termometriň sütünjigi +15 derejä çenli peseler.

Balkan welaýatynda duşenbede howanyň temperaturasy +24 dereje bolar. Sişenbe güni howanyň +32 derejä çenli gyzmagyna garaşylýar. Çarşenbe güni termometriň sütünjigi +29 derejä çenli aşaklar, penşenbede bolsa birden aşaklap, +21 derejä ýetmegi mümkin. Anna we şenbe günleri howa maglumaty gullugynyň çaklaýşyna görä, howanyň temperaturasy +23 - +24 dereje bolar. Ýekşenbede 2 mm ygalyň düşmegine garaşylýar, howanyň temperaturasy +17-ä çenli peseler.

Daşoguz welaýatynda duşenbede temperatura +21 derejä ýeter, az-kem ýagyn ýagmagyna garaşylýar. Hepdäniň sişenbe güni howa +25 derejä çenli gyzar. Çarşenbede we penşenbede howanyň gyzgynlygy +32 - +34 derejä ýeter. Anna güni termometriň sütünjigi +22-ni görkezer we hepdäniň ahyryna çenli takmynan şeýle temperaturada saklanar.

Mary welaýatynda duşenbe güni howanyň aňrybaş gyzgynlygy +26 derejede saklanar diýip garaşylýar. Sişenbede howa +31 dereje bolup, çarşenbede +35 derejä çenli gyzar, penşenbe güni bolsa howa +28 dereje töweregi gyzar. Anna güni howanyň gyzgynlygy biraz gowşaşyp, +27 dereje bolar. Şenbede +29 dereje yssy bolar. Ýekşenbe güni 6 mm-e çenli ygalyň düşmegine we howanyň temperaturasynyň +21 dereje töweregi bolmagyna garaşylýar.

Lebap welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri howa +28 derejä çenli gyzar diýip çaklanylýar. Çarşenbede howanyň aňrybaş gyzgynlygy +32 derejä, penşenbe güni bolsa +34 derejä  ýeter. Anna güni termometriň sütünjigi +30-y görkezer. Şenbe güni howa +29, ýekşenbe güni bolsa +25 dereje bolar diýip garaşylýar.


14.11.2022 20:46
40099

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22048

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34496

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...

18.09.2022 23:59
22261

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...