BMG: dünýäde azyk önümleriniň bahasy rekord derejä ýetdi

  • 10.04.2022 12:57
  • 13591
BMG: dünýäde azyk önümleriniň bahasy rekord derejä ýetdi

Dünýäde esasy azyk önümleriniň bahasy Ukrainadaky dawalaryň esasy däneli ekinleriň we ösümlik ýaglarynyň bazarlaryna eden täsiri netijesinde tutuş taryhyň dowamynda iň ýokary derejä ýetdi. Muny BMG-niň Azyk we Oba hojalygy guramasynyň Azyk bahalarynyň indeksi delillendirýär. 

Mart aýynda FAO-nyň azyk önümleri üçin baha indeksi ortaça 159,3 punkt ýokarlandy, bu bolsa fewral aýyndan 12,6% ýokarydyr. Fewral aýynda-da ol 1990-njy ýyldan bäri iň ýokary derejä ýetipdi. Bellenilişi ýaly, geçen aý 2011-nji ýylda bellige alnan öňki antirekord täzelendi.

Bu tendensiýa, esasanam Ukrainadaky dawalar netijesinde bugdaýyň we ähli iýmlik däneli ekinleriň bahalarynyň ep-esli ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.

“Soňky üç ýylda Russiýa Federasiýasynyň we Ukrainanyň paýyna bugdaýyň global eksportynyň, takmynan, 30%-i we mekgejöweniň global eksportynyň 20%-i düşdi. Dünýäde bugdaýyň bahasy bir aýyň dowamynda 19,7% ýokarlandy. Mekgejöweniň bahasy bir aýda 19,1% ýokarlanyp, rekord derejä ýetdi, şeýle-de bahalaryň ýokarlanmagy arpa we sorgo hem täsir etdi” – diýlip, FAO-nyň habarynda aýdylýar. 

FAO-nyň ösümlik ýaglary üçin baha indeksi dünýäde öňdebaryjy eksportçysy Ukraina bolan günebakar ýagynyň bahasynyň ösmegi netijesinde 23,2% ýokarlandy. Günebakar ýagynyň we çig nebitiň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli palma, soýa we raps ýaglarynyň bahalary hem ep-esli ýokarlandy. Braziliýanyň realynyň alyş-çalyş hümmetiniň ýokarlanmagy bilen bir hatarda nebitiň bahasynyň ýokarlanmagy şeker üçin baha indeksiniň ortaça görkezijisiniň ýokarlanmagyna sebäp boldy (fewral aýy bilen deňeşdirilende 6,7%). Netijede, ol 2021-nji ýylyň mart aýy bilen deňeşdirilende 20% ýokary boldy. 

Doňuz etiniň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli mart aýynda 4,8% ýokarlanan etiň baha indeksiniň ortaça görkezijisi hem iň ýokary derejä ýetdi. Şeýle-de, guş eti üçin halkara bahalar guş dümewi sebäpli öňdebaryjy eksportçylar tarapyndan üpjünçiligiň azalmagy bilen baglanyşykly ýokarlandy.


18.11.2022 16:26
4934

Türkmenistanda gender deňliginiň meselelerini wagyz etmek boýunça sebitleýin okuw-maslahaty geçirildi

Okuw maslahaty BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň maslahatlar zalynda 16-njy noýabrda geçirildi. Çäre ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin...

11.11.2022 14:15
21801

FAO: balygyň bikanun tutulmagyna garşy göreşmek baradaky şertnama 100-den gowrak döwlet gol çekdi

Dünýäde balygyň bikanun tutulmagyna garşy göreş boýunça global hereketler täze sepgitlere ýetdi – eýýäm 100-den gowrak döwlet bu ýaramaz hereket bilen göreşmek baradaky halkara şertnama gol çekdi. Bu barada BMG...

06.11.2022 09:31
5687

Müsürdäki BMG-niň klimat sammitine 120 ýurtdan Prezidentler we Premýer-ministrler gatnaşarlar

Dünýä ýurtlarynyň 120-den gowragynyň Prezidentleri we Hökümet Baştutanlary golaýda Müsüriň Şarm-eş-Şeýh şäherinde geçiriljek BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 27-nji...

24.10.2022 09:58
3117

Serdar Berdimuhamedow Baş sekretar Antoniu Guterrişi BMG-niň güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe BMG-niň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. “Birleşen Milletler Guramasy bilen...